Σε διαφορετικές ρυθμίσεις από την K (Επιλογή θερμοκρ. χρωμάτων), η ισορροπία λευκού μπορεί να «βελτιστοποιηθεί» για να αντισταθμιστούν οι διακυμάνσεις του χρώματος της πηγής φωτός ή για να εφαρμοστεί σκόπιμα στην φωτογραφία μία συγκεκριμένη απόχρωση.

Το Μενού Ισορροπίας Λευκού

Για να βελτιστοποιήσετε την ισορροπία λευκού από το μενού λήψης φωτογραφιών, επιλέξτε Ισορροπία λευκού και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

 1. Εμφανίστε τις επιλογές βελτιστοποίησης.

  Επισημάνετε μία επιλογή ισορροπίας λευκού και πατήστε το 2 (εάν εμφανιστεί ένα υπομενού, επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή και πατήστε το 2 ξανά για να εμφανίσετε τις επιλογές βελτιστοποίησης – για πληροφορίες σχετικά με τη βελτιστοποίηση της χειροκίνητης προτοποθέτησης ισορροπίας λευκού, ανατρέξτε στην ενότητα «Βελτιστοποίηση της Χειροκίνητης Προτοποθέτησης Ισορροπίας Λευκού», 0 Βελτιστοποίηση της Χειροκίνητης Προτοποθέτησης Ισορροπίας Λευκού).

 2. Βελτιστοποιήστε την ισορροπία λευκού.

  Χρησιμοποιήστε τον πολυ-επιλογέα για να βελτιστοποιήσετε την ισορροπία λευκού. Η βελτιστοποίηση της ισορροπίας λευκού μπορεί να γίνει στον κεχριμπαρένιο (A) – μπλε (B) άξονα σε βήματα των 0,5 και στον πράσινο (G) – πορφυρό (M) άξονα σε βήματα των 0,25. Ο οριζόντιος (κεχριμπαρένιος-μπλε) άξονας αντιστοιχεί στη θερμοκρασία χρωμάτων, ενώ ο κάθετος άξονας (πράσινος-πορφυρός) έχει παρόμοια αποτελέσματα με τα αντίστοιχα φίλτρα color compensation (CC - αντιστάθμισης έκθεσης). Ο οριζόντιος άξονας διέπεται από διαβαθμίσεις ισοδύναμες με περίπου 5 τιμές mired, ο κατακόρυφος άξονας από διαβαθμίσεις περίπου 0,05 μονάδων πυκνότητας διάχυσης.

  Συντεταγμένες

  Ρύθμιση

 3. Πατήστε το J.

  Πατήστε το J για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στο μενού λήψης φωτογραφιών.

Το Κουμπί L (U)

Σε ρυθμίσεις διαφορετικές από τις K (Επιλογή θερμοκρ. χρωμάτων) και L (Χειροκίνητη προτοποθέτηση), το κουμπί L (U) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτιστοποίηση της ισορροπίας λευκού στον άξονα κεχριμπαρένιο (Α) – μπλε (Β) (0 Το Μενού Ισορροπίας Λευκού, για βελτιστοποίηση της ισορροπίας λευκού όταν έχει επιλεχθεί το L, χρησιμοποιείστε τα μενού λήψης, όπως περιγράφεται στην ενότητα «Βελτιστοποίηση της Χειροκίνητης Προτοποθέτησης Ισορροπίας Λευκού», 0 Βελτιστοποίηση της Χειροκίνητης Προτοποθέτησης Ισορροπίας Λευκού). Πατήστε το κουμπί L (U) και περιστρέψτε τον υπο-επιλογέα εντολών για να βελτιστοποιήσετε την ισορροπία λευκού σε βήματα των 0,5 (με κάθε πλήρη διαβάθμιση να είναι ισοδύναμη με περίπου 5 τιμές mired), μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή τιμή. Περιστρέφοντας τον υπο-επιλογέα εντολών προς τα αριστερά αυξάνεται η ποσότητα κεχριμπαρένιου (Α). Περιστρέφοντας τον υπο-επιλογέα εντολών προς τα δεξιά αυξάνεται η ποσότητα μπλε (B).

Κουμπί L (U)

Υπο-επιλογέας εντολών

Πίνακας ελέγχου

Ζωντανή Προβολή

Στη ζωντανή προβολή, η επιλεγμένη τιμή εμφανίζεται στην οθόνη.

Βελτιστοποίηση της Ισορροπίας Λευκού

Αν η ισορροπία λευκού έχει βελτιστοποιηθεί, θα εμφανίζεται ένας αστερίσκος («E») δίπλα στη ρύθμιση ισορροπίας λευκού. Λάβετε υπόψη ότι τα χρώματα στους άξονες βελτιστοποίησης είναι σχετικά και όχι απόλυτα. Για παράδειγμα, μετακινώντας τον δρομέα στο B (μπλε) όταν έχει ενεργοποιηθεί μια «θερμή» ρύθμιση για την ισορροπία λευκού, όπως η ρύθμιση J (Πυρακτώσεως) οι φωτογραφίες θα είναι ελαφρώς πιο «ψυχρές» αλλά δεν θα γίνουν στην πραγματικότητα μπλε.

«Τιμή Mired»

Οποιαδήποτε αλλαγή στη θερμοκρασία χρωμάτων παράγει μεγαλύτερη διαφορά στο χρώμα σε χαμηλές θερμοκρασίες χρωμάτων από ότι σε υψηλότερες θερμοκρασίες χρωμάτων. Για παράδειγμα, μία αλλαγή των 1.000 K επιφέρει σημαντικά μεγαλύτερη αλλαγή στο χρώμα στα 3.000 K παρά στα 6.000 K. Η τιμή «mired», που υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το αντίστροφο της θερμοκρασίας χρωμάτων επί 10 6, είναι μία μέτρηση θερμοκρασίας χρωμάτων που λαμβάνει υπόψη μία τέτοια διακύμανση και ως τέτοια είναι και η μονάδα που χρησιμοποιείται στα φίλτρα αντιστάθμισης θερμοκρασίας χρώματος. Πχ.:

 • 4.000 K–3.000 K (μία διαφορά των 1.000 K) = 83 τιμές mired
 • 7.000 K–6.000 K (μία διαφορά των 1.000 K) = 24 τιμές mired

Πρόσθετες Πληροφορίες

Για πληροφορίες σχετικά με τη μεταβολή της ισορροπίας λευκού σε «bracketing» της τρέχουσας τιμής, ανατρέξτε στην ενότητα «Bracketing» (0 Bracketing Ισορροπίας Λευκού).