Διαβάστε αυτή την ενότητα για βοήθεια με τη σύνδεση ή τη λήψη φωτογραφιών από τη φωτογραφική μηχανή.

Η Προτροπή Wi-Fi (Μόνο για iOS)

Το SnapBridge βασίζεται συνήθως στο Bluetooth για τη σύνδεση ανάμεσα στη φωτογραφική μηχανή και την έξυπνη συσκευή, αλλά θα μεταβεί σε λειτουργία Wi-Fi για φωτογράφιση εξ αποστάσεως και τα παρόμοια. Σε ορισμένες εκδόσεις του iOS, το SnapBridge θα σας ζητήσει να εκτελέσετε τη μετάβαση χειροκίνητα, στην οποία περίπτωση θα χρειαστεί να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα.

  1. Αφού σημειώσετε το όνομα δικτύου (SSID) και τον κωδικό πρόσβασης της φωτογραφικής μηχανής, κτυπήστε ελαφρά στο View options (Προβολή επιλογών). Το προεπιλεγμένο SSID είναι το ίδιο με το όνομα της φωτογραφικής μηχανής.

  2. Στη λίστα δικτύων, επιλέξτε το SSID που σημειώσατε στο Βήμα 1.

  3. Κατά τη σύνδεση μέσω Wi-Fi για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης της φωτογραφικής μηχανής. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που σημειώσατε στο Βήμα 1 (έχετε υπόψη ότι οι κωδικοί πρόσβασης αποτελούν ευαίσθητα δεδομένα). Μόλις γίνει η σύνδεση, ένα θα εμφανιστεί δίπλα στο SSID της φωτογραφικής μηχανής όπως φαίνεται στα δεξιά. Επιστρέψτε στην εφαρμογή SnapBridge. Δεν θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε με τη φωτογραφική μηχανή. Το SSID και ο κωδικός πρόσβασης του Wi-Fi της φωτογραφικής μηχανής μπορεί να αλλαχθεί με τη χρήση της επιλογής Wi-Fi > Ρυθμίσεις δικτύου στο μενού ρυθμίσεων της μηχανής. Σας συνιστούμε να αλλάζετε περιοδικά τον κωδικό πρόσβασης για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου σας.