Η D7500 υποστηρίζει τις ακόλουθες επιλογές ποιότητας εικόνας:

Η ποιότητα της εικόνας μπορεί να ρυθμιστεί πατώντας το κουμπί X (T) και περιστρέφοντας τον κύριο επιλογέα εντολών μέχρι η επιθυμητή ρύθμιση να εμφανιστεί στην οθόνη πληροφοριών.

Κουμπί X (T)

Κύριος επιλογέας εντολών

Συμπίεση JPEG

Οι επιλογές ποιότητας εικόνας με αστέρι («») χρησιμοποιούν συμπίεση που προορίζεται για την εξασφάλιση της μέγιστης ποιότητας. Το μέγεθος των αρχείων διαφέρει ανάλογα με τη σκηνή. Οι επιλογές χωρίς αστέρι χρησιμοποιούν έναν τύπο συμπίεσης που έχει σχεδιαστεί για την παραγωγή μικρότερων αρχείων. Τα αρχεία τείνουν να έχουν σχεδόν το ίδιο μέγεθος ανεξάρτητα από τη σκηνή που εγγράφεται.

Φωτογραφίες NEF (RAW)

Η επιλογή NEF (RAW) καθορίζει το μέγεθος εικόνας σε Μεγάλο. Μπορούν να δημιουργηθούν αντίγραφα JPEG των φωτογραφιών NEF (RAW) με τη χρήση του NX Studio ή άλλου λογισμικού ή της επιλογής Επεξεργασία NEF (RAW) στο μενού επεξεργασίας (0 Επεξεργασία NEF (RAW)).

NEF+JPEG

Όταν προβάλλονται φωτογραφίες στη φωτογραφική μηχανή που έχουν ληφθεί με NEF (RAW) + JPEG, θα εμφανιστεί μόνο η φωτογραφία JPEG. Όταν διαγράφονται φωτογραφίες που έχουν ληφθεί με αυτές τις ρυθμίσεις, διαγράφονται τόσο οι φωτογραφίες NEF όσο και οι JPEG.

Το Μενού Λήψης Φωτογραφιών

Η ρύθμιση της ποιότητας εικόνας μπορεί επίσης να γίνει με τη χρήση της επιλογής Ποιότητα εικόνας στο μενού λήψης φωτογραφιών (0 Ποιότητα εικόνας).

Πρόσθετες Πληροφορίες

Για πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των φωτογραφιών που μπορούν να αποθηκευτούν σε διαφορετικές ρυθμίσεις ποιότητας και μεγέθους εικόνας, ανατρέξτε στην ενότητα «Χωρητικότητα Κάρτας Μνήμης» (0 Χωρητικότητα Κάρτας Μνήμης).