Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τις επιλογές των μενού της φωτογραφικής μηχανής παρατίθενται παρακάτω.

Προεπιλογές του Μενού Απεικόνισης

Επιλογή Προεπιλογή
Φάκελος απεικόνισης Όλοι
Ανασκόπηση εικόνων Απενεργοποίηση
Μετά τη διαγραφή Εμφάνιση επόμενης
Αυτόμ. περιστροφή εικόνας Ενεργοποίηση
Περιστροφή σε πορτραίτο Ενεργοποίηση
Slide show
Φωτογραφίες και video
2 δ

Προεπιλογές του Μενού Λήψης Φωτογραφιών

Επιλογή Προεπιλογή
Φάκελος αποθήκευσης
D7500
100
Ονομασία αρχείων DSC
Έλεγχος φλας
TTL
Απενεργοποίηση
Επιλ. περιοχής εικόνας DX (24 × 16)
Ποιότητα εικόνας Κανονική JPEG
Μέγεθος εικόνας Μεγάλο
Εγγραφή NEF (RAW)
Συμπίεση χωρίς απώλειες
14-bit
Ρυθμίσεις ευαισθησίας ISO
100
Απενεργοποίηση
Ισορροπία λευκού Αυτόματη > Κανονική
A-B: 0, G-M: 0
5000 K
d-1
Ορισμός Picture Control Αυτόματη
Χρωματικός χώρος sRGB
Ενεργό D-Lighting Απενεργοποίηση
Αποθορυβ. παρατετ. έκθεσης Απενεργοποίηση
Υψηλή αποθορυβ. ISO Κανονική
Έλεγχος βινιέτας Κανονική
Αυτόμ. έλεγχος παραμόρφ. Απενεργοποίηση
Μείωση τρεμουλιάσματος
Απενεργοποίηση
Ενεργοποίηση
Λειτ. τηλεχειριστηρίου (ML-L3) Απενεργοποίηση
Ορισμός αυτόμ. bracketing Βracketing AE & φλας
Πολλαπλή έκθεση *
Απενεργοποίηση
2
Μέσος όρος
Ενεργοποίηση
HDR (υψηλό δυναμικό εύρος)
Απενεργοποίηση
Αυτόματα
Λήψη με περιοδ. χρονοδιακ. Απενεργοποίηση
Τώρα
1 λεπτό
0001×1
Απενεργοποίηση

Η επαναφορά του μενού λήψης φωτογραφιών δεν είναι διαθέσιμη όταν λήψη είναι σε εξέλιξη.

Προεπιλογές του Μενού Λήψης Video

Επιλογή Προεπιλογή
Ονομασία αρχείων DSC
Επιλ. περιοχής εικόνας DX
Μέγεθος καρέ/ταχύτητα καρέ 1920 × 1080, 60p
Ποιότητα video Υψηλή ποιότητα
Τύπος αρχείου video MOV
Ρυθμίσεις ευαισθησίας ISO
51200
Απενεργοποίηση
100
Ισορροπία λευκού Ίδιες με τις ρυθμ. φωτογρ.
A-B: 0, G-M: 0
5000 K
d-1
Ορισμός Picture Control Ίδιες με τις ρυθμ. φωτογρ.
Ενεργό D-Lighting Απενεργοποίηση
Υψηλή αποθορυβ. ISO Κανονική
Μείωση τρεμουλιάσματος Αυτόματα
Ευαισθησία μικροφώνου Αυτόματη ευαισθησία
Απόκριση συχνότητας Μεγάλο εύρος
Αποθορυβοποίηση ανέμου Απενεργοποίηση
Ηλεκτρονικό VR Απενεργοποίηση
Time-lapse video Απενεργοποίηση
5 δ
25 λεπτά
Ενεργοποίηση

Προεπιλογές του Μενού Προσαρμοσμένων Ρυθμίσεων

Επιλογή Προεπιλογή
a1 Επιλ. προτεραιότητας AF-C Απελευθέρωση
a2 Επιλ. προτεραιότητας AF-S Εστίαση
a3 Παρακολ. εστίασ. με κλείδ. 3 (Κανονικό)
a4 Αριθμός σημείων εστίασης 51 σημεία
a5 Αποθήκ. σημ. κατά προσαν/μό Απενεργοποίηση
a6 Ενεργοποίηση AF Κουμπί λήψης/AF-ON
a7 Αναδίπλ. σημείου εστίασ. Χωρίς αναδίπλωση
a8 Επιλογές σημείου εστίασης
Αυτόματo
Ενεργοποίηση
a9 Ενσωμ. βοηθ. φωτισμ. AF Ενεργοποίηση
a10 Δακτύλ. χειροκ. εστίασ. λειτ. AF Ενεργοποίηση
b1 Τιμή βήματος ευαισθ. ISO 1/3 βήματα
b2 Βήμ. EV ελέγχου έκθεσης 1/3 βήματα
b3 Εύκολη αντιστ. έκθεσης Απενεργοποίηση
b4 Μέτρηση matrix Ανίχνευση προσώπου ενεργή
b5 Περιοχή σταθμ. κέντρο ø 8 χιλιοστά
b6 Βελτιστ. βέλτιστ. έκθεσης
0
0
0
0
c1 Κουμπί λήψης AE-L Απενεργοποίηση
c2 Χρονομέτρης αναμονής 6 δ
c3 Χρονομέτρης αυτοφωτογρ.
10 δ
1
0,5 δ
c4 Υστέρηση απενεργ. οθόνης
10 δ
1 λεπ
4 δ
4 δ
10 λεπ
c5 Διάρκ. ενεργ. τηλεχ. (ML-L3) 1 λεπ
d1 Ταχύτ. λήψης λειτουργ. CL 3 καρέ ανά δευτερόλεπτο
d2 Μέγιστη συνεχής λήψη 100
d3 Λειτ. υστέρησης έκθεσης Απενεργοποίηση
d4 Ηλεκτρ. κλείστρο μπρ. κουρτ. Απενεργοποίηση
d5 Αλληλ. αριθμών αρχείων Ενεργοποίηση
d6 Εμφάν. πλέγμ. σκοπεύτρ. Απενεργοποίηση
d7 Εμφάνιση ISO Εμφάνιση μέτρησης καρέ
d8 Φωτισμός LCD Απενεργοποίηση
d9 Οπτικό VR Ενεργοποίηση
e1 Ταχύτητα συγχρον. φλας 1/250 δ
e2 Ταχύτ. κλείστρου για φλας 1/60 δ
e3 Αντιστ. έκθεσ. για το φλας Ολόκληρο κάδρο
e4 Έλεγχ. ευαισθ. ISO αυτόμ. M Θέμα και φόντο
e5 Σειρά bracketing MTR > υπό > υπέρ
f1 Προσαρμ. εκχώρ. ελέγχου
Εικονικός ορίζοντ. σκοπεύτρ.
Καμία
Καμία
Επιλογή περιοχής εικόνας
Κλείδωμα AE/AF
Καμία
Αυτόματο bracketing
Καμία
f2 Κουμπί ΟΚ
Επιλ. κεντρ. σημείου εστίασ.
Ενεργ./απενεργ. εικονιδίων
Επιλ. κεντρ. σημείου εστίασ.
f3 Προσαρμ. επιλογ. εντολών

Αντιστάθμιση έκθεσης: U

Ταχύτ. κλείστρ./διάφραγ.: U

Ρύθμιση έκθεσης: Απενεργοποίηση

Ρύθμιση αυτόματης εστίασης: Απενεργοποίηση

Απενεργοποίηση
10 καρέ
f4 Απελευθ. για χρήση επιλ. Όχι
f5 Αντιστροφή ενδείξεων
g1 Προσαρμ. εκχώρ. ελέγχου
Επισήμανση με δείκτες
Επισήμανση με δείκτες
Κλείδωμα AE/AF
Λήψη φωτογραφιών

Προεπιλογές του Μενού Ρυθμίσεων

Επιλογή Προεπιλογή
Αποθήκ. ρυθμίσεων χρήστη
Λειτουργία λήψης με προεπιλογή P
Ζώνη ώρας και ημερομηνία
Απενεργοποίηση
Απενεργοποίηση
Φωτεινότητα οθόνης
0
0
Ισορροπία χρώματος οθόνης A-B: 0, G-M: 0
Οθόνη πληροφοριών Αυτόματo
Αυτόμ. οθόνη πληροφοριών Ενεργοποίηση
Αυτόμ. απενεργ. οθόνης πληρ. Ενεργοποίηση
Βελτιστοποίηση AF
Απενεργοποίηση
Καθαρ. αισθητήρα εικόνας
Καθαρ. σε έναρξη & τερματ.
Επιλογές βομβητή
Απενεργοποίηση
2
Χαμηλός
Χειριστήρια αφής
Ενεργοποίηση
ΑριστεράVΔεξιά
Προειδοποίηση φλας Ενεργοποίηση
HDMI
Αυτόματη
Εύρος εξόδου Αυτόματα
Μέγεθος ένδειξης εξόδου 100%
Εμφάν. οθόν. ζωντ. προβολής Ενεργοποίηση
Διπλή οθόνη Ενεργοποίηση
Δεδομένα τοποθεσίας
Όχι
Χρονομέτρης αναμονής Ενεργοποίηση
Δορυφ. για ρύθμιση ρολογιού Ναι
Επιλ. ασύρμ. τηλεχ. (WR)
Ενεργοποίηση
Ζεύξη
Λειτ. κουμπ. Fn τηλεχειρ. (WR) Καμία
Λειτουργία πτήσης Απενεργοποίηση
Αποστολή σε έξ. συσκ. (αυτόμ) Απενεργοποίηση
Bluetooth
Απενεργοποίηση
Ενεργοποίηση
Αποστολή Eye-Fi Ενεργοποίηση
Κλείδ. λήψης - Υποδ. κενή Ενεργοποίηση λήψης