Η μονάδα GPS GP-1/GP-1A (διατίθεται ξεχωριστά) μπορεί να συνδεθεί στην υποδοχή εξαρτήματος της μηχανής (0 Το Σώμα της Φωτογραφικής Μηχανής) μέσω ενός καλωδίου που παρέχεται με το GP-1/GP-1A, ώστε να είναι δυνατή η καταγραφή των πληροφοριών της τρέχουσας θέσης της μηχανής κατά τη λήψη των φωτογραφιών. Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή πριν συνδέσετε το GP-1/GP-1A. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του GP-1/GP-1A.

Επιλογές Μενού Ρυθμίσεων

Το στοιχείο Δεδομένα τοποθεσίας στο μενού ρυθμίσεων περιέχει τις επιλογές που παρατίθενται παρακάτω.

  • Θέση: Το τρέχον γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος, υψόμετρο και Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC).
  • Επιλογές εξωτ. συσκευής GPS > Χρονομέτρης αναμονής: Διαλέξτε αν ο χρονομέτρης αναμονής θα ενεργοποιείται όταν συνδέεται μία μονάδα GPS.

  • Επιλογές εξωτ. συσκευής GPS > Δορυφ. για ρύθμιση ρολογιού: Επιλέξτε Ναι για να συγχρονίσετε το ρολόι της φωτογραφικής μηχανής με την ώρα που αναφέρεται από τη συσκευή GPS.

Έξυπνες Συσκευές

Για να κατεβάσετε δεδομένα τοποθεσίας από μία έξυπνη συσκευή και να τα ενσωματώσετε στις επόμενες φωτογραφίες, πραγματοποιήστε ασύρματη σύνδεση και επιλέξτε Ναι για Δεδομένα τοποθεσίας > Λήψη από έξυπνη συσκευή στο μενού ρυθμίσεων (0 Δεδομένα τοποθεσίας).

Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα (UTC)

Τα δεδομένα UTC παρέχονται από τη συσκευή GPS και είναι ανεξάρτητα από το ρολόι της φωτογραφικής μηχανής.

Το Εικονίδιο o

Η κατάσταση σύνδεσης φαίνεται από το εικονίδιο o:

  • o (στατικό): Τα δεδομένα τοποθεσίας ελήφθησαν.
  • o (αναβοσβήνει): Το GP-1/GP-1A αναζητά σήμα. Οι φωτογραφίες που τραβιούνται όταν αναβοσβήνει το εικονίδιο δεν περιλαμβάνουν δεδομένα τοποθεσίας.
  • Χωρίς εικονίδιο: Δεν έχουν ληφθεί νέα δεδομένα τοποθεσίας από το GP-1/GP-1A για τουλάχιστο δύο δευτερόλεπτα. Οι φωτογραφίες που λαμβάνονται όταν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο o δεν περιλαμβάνουν δεδομένα τοποθεσίας.