Το μέγεθος εικόνας μετράται σε pixel. Διαλέξτε μεταξύ των # Μεγάλο, $ Μεσαίο ή % Μικρό (έχετε υπόψη ότι το μέγεθος εικόνας διαφέρει ανάλογα με την ενεργοποιημένη επιλογή για Επιλ. περιοχής εικόνας, 0 Περιοχή Εικόνας):

Περιοχή εικόνας Επιλογή Μέγεθος (pixel)
DX (24 × 16) Μεγάλο 5568 × 3712
Μεσαίο 4176 × 2784
Μικρό 2784 × 1856
1,3× (18×12) Μεγάλο 4272 × 2848
Μεσαίο 3200 × 2136
Μικρό 2128 × 1424

Το μέγεθος εικόνας μπορεί να ρυθμιστεί πατώντας το κουμπί X (T) και περιστρέφοντας τον υπο-επιλογέα εντολών μέχρι η επιθυμητή ρύθμιση να εμφανιστεί στην οθόνη πληροφοριών.

Κουμπί X (T)

Υπο-επιλογέας εντολών

Το Μενού Λήψης Φωτογραφιών

Το μέγεθος εικόνας μπορεί επίσης να ρυθμιστεί με τη χρήση της επιλογής Μέγεθος εικόνας στο μενού λήψης φωτογραφιών (0 Μέγεθος Εικόνας).