Για να εμφανίσετε το Προσαρμοσμένο Μενού, πατήστε το G και επιλέξτε την καρτέλα O (Προσαρμοσμένο Μενού).

Κουμπί G

Η επιλογή ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΜΕΝΟΥ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία και την επεξεργασία μίας προσαρμοσμένης λίστας επιλογών από τα μενού απεικόνισης, λήψης φωτογραφιών, λήψης video, Προσαρμοσμένων Ρυθμίσεων, ρυθμίσεων και επεξεργασίας για γρήγορη πρόσβαση (έως και 20 στοιχεία). Εάν είναι επιθυμητό, οι πρόσφατες ρυθμίσεις μπορούν να εμφανιστούν στη θέση της επιλογής Προσαρμοσμένο Μενού (0 Πρόσφατες Ρυθμίσεις).

Οι επιλογές μπορούν να προστεθούν, να διαγραφούν και να ταξινομηθούν ξανά, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Προσθήκη Επιλογών στο Προσαρμοσμένο Μενού

 1. Επιλέξτε Προσθήκη στοιχείων.

  Στο Προσαρμοσμένο Μενού (O), επισημάνετε την επιλογή Προσθήκη στοιχείων και πατήστε το 2.

 2. Επιλέξτε ένα μενού.

  Επισημάνετε το όνομα του μενού που περιέχει την επιλογή που επιθυμείτε να προσθέσετε και πατήστε το 2.

 3. Επιλέξτε ένα στοιχείο.

  Επισημάνετε το επιθυμητό στοιχείο μενού και πατήστε το J.

 4. Καθορίστε τη θέση του νέου στοιχείου.

  Πατήστε το 1 ή το 3 για να μετακινήσετε το νέο στοιχείο προς τα πάνω ή προς τα κάτω στο Προσαρμοσμένο Μενού. Πατήστε το J για να προσθέσετε το νέο στοιχείο.

 5. Προσθέστε περισσότερα στοιχεία.

  Τα στοιχεία που εμφανίζονται τη δεδομένη στιγμή στο Προσαρμοσμένο Μενού υποδεικνύονται με ένα σημάδι ελέγχου. Τα στοιχεία που υποδεικνύονται από το εικονίδιο V δεν μπορούν να επιλεχθούν. Επαναλάβετε τα βήματα 1–4 για να επιλέξετε επιπλέον στοιχεία.

Διαγραφή Επιλογών από το Προσαρμοσμένο Μενού

 1. Επιλέξτε Κατάργηση στοιχείων.

  Στο Προσαρμοσμένο Μενού (O), επισημάνετε την επιλογή Κατάργηση στοιχείων και πατήστε το 2.

 2. Επιλέξτε στοιχεία.

  Επισημάνετε στοιχεία και πατήστε το 2 για επιλογή ή αποεπιλογή. Τα επιλεγμένα στοιχεία υποδεικνύονται με ένα σημάδι ελέγχου.

 3. Διαγράψτε τα επιλεγμένα στοιχεία.

  Πατήστε το J. Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου επιβεβαίωσης. Πατήστε ξανά το J για να διαγράψετε τα επιλεγμένα στοιχεία.

Διαγραφή Στοιχείων στο Προσαρμοσμένο Μενού

Για να διαγράψετε το στοιχείο που επισημαίνεται τη δεδομένη στιγμή στο Προσαρμοσμένο Μενού, πατήστε το κουμπί O (Q). Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου επιβεβαίωσης. Πατήστε ξανά το O (Q) για να διαγράψετε το επιλεγμένο στοιχείο από το Προσαρμοσμένο Μενού.

Εκ Νέου Ταξινόμηση Επιλογών στο Προσαρμοσμένο Μενού

 1. Επιλέξτε Σειρά στοιχείων.

  Στο Προσαρμοσμένο Μενού (O), επισημάνετε την επιλογή Σειρά στοιχείων και πατήστε το 2.

 2. Επιλέξτε ένα στοιχείο.

  Επισημάνετε το στοιχείο που θέλετε να μετακινήσετε και πατήστε το J.

 3. Ορίστε τη θέση του στοιχείου.

  Πατήστε το 1 ή το 3 για να μετακινήσετε το στοιχείο προς τα πάνω ή κάτω στο Προσαρμοσμένο Μενού και πατήστε το J. Επαναλάβετε τα Βήματα 2–3 για να επανατοποθετήσετε επιπλέον στοιχεία.

 4. Εξέλθετε και επιστρέψτε στο Προσαρμοσμένο Μενού.

  Πατήστε το κουμπί G για να επιστρέψετε στο Προσαρμοσμένο Μενού.

  Κουμπί G

Πρόσφατες Ρυθμίσεις

Για να εμφανιστούν οι είκοσι πιο πρόσφατα χρησιμοποιημένες ρυθμίσεις, επιλέξτε m ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ για την επιλογή O ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΜΕΝΟΥ > Επιλογή καρτέλας.

 1. Επιλέξτε Επιλογή καρτέλας.

  Στο Προσαρμοσμένο Μενού (O), επισημάνετε την επιλογή Επιλογή καρτέλας και πατήστε το 2.

 2. Επιλέξτε m ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.

  Επισημάνετε m ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ και πατήστε το J. Το όνομα του μενού θα αλλάξει από «ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΜΕΝΟΥ» σε «ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ».

Τα στοιχεία του μενού θα προστεθούν στην κορυφή του μενού των πρόσφατων ρυθμίσεων όπως χρησιμοποιούνται. Για να προβάλετε ξανά το Προσαρμοσμένο Μενού, επιλέξτε O ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΜΕΝΟΥ για m ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ > Επιλογή καρτέλας.

Αφαίρεση Στοιχείων από το Μενού Πρόσφατων Ρυθμίσεων

Για να αφαιρέσετε ένα στοιχείο από το μενού πρόσφατων ρυθμίσεων, επισημάνετε το στοιχείο και πατήστε το κουμπί O (Q). Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου επιβεβαίωσης. Πατήστε ξανά το O (Q) για να διαγράψετε το επιλεγμένο στοιχείο.