Για να χρησιμοποιήσετε το ραδιοκυματικό AWL με συμβατές μονάδες φλας, ανυψώστε το ενσωματωμένο φλας, και στη συνέχεια τοποθετήστε ένα ασύρματο τηλεχειριστήριο WR-R10, και δημιουργήστε ασύρματη σύνδεση ανάμεσα στις μονάδες φλας και το WR-R10 (0 Δημιουργία μίας Ασύρματης Σύνδεσης).

Στο μενού λήψης φωτογραφιών, επιλέξτε Οπτικό/ραδιοκυματικό AWL για Έλεγχος φλας > Επιλογές ασύρματου φλας και διαμορφώστε το ενσωματωμένο φλας και τις απομακρυσμένες μονάδες φλας με την επιλογή Έλεγχος φλας > Επιλογές ομαδικού φλας, φροντίζοντας να επιλέξετε το -- (απενεργοποίηση) στη λειτουργία ελέγχου φλας για το ενσωματωμένο φλας και τις μονάδες φλας στις ομάδες Α και Β.

Στις Επιλογές ομαδικού φλας, πατήστε το 1 ή το 3 για να τοποθετήσετε τις ραδιοκυματικά ελεγχόμενες μονάδες στην ομάδα Δ, Ε ή ΣΤ.

Η κατάσταση των ραδιοκυματικά ελεγχόμενων μονάδων φλας μπορεί επίσης να προβληθεί πατώντας το κουμπί i στην οθόνη πληροφοριών του φλας.