Εισάγετε την μπαταρία και συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα (αναλόγως τη χώρα ή την περιοχή, ο φορτιστής είναι εφοδιασμένος με ένα μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος τοίχου ή ένα καλώδιο ρεύματος). Μία αποφορτισμένη μπαταρία θα φορτιστεί πλήρως σε περίπου δύο ώρες και 35 λεπτά.

  • Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος τοίχου: Εισάγετε τον μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος τοίχου στην υποδοχή βύσματος μετασχηματιστή ρεύματος του φορτιστή (). Σύρετε την ασφάλεια του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος τοίχου όπως απεικονίζεται () και περιστρέψτε τον μετασχηματιστή κατά 90° για να τον στερεώσετε στη θέση του (). Τοποθετήστε την μπαταρία και βάλτε τον φορτιστή στην πρίζα.

    Ασφάλεια μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος τοίχου

  • Καλώδιο ρεύματος: Μετά από τη σύνδεση του καλωδίου ρεύματος με το βύσμα στον προσανατολισμό που υποδεικνύεται, εισάγετε την μπαταρία και συνδέστε το καλώδιο.

Η λάμπα CHARGE (Φόρτιση) θα αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της φόρτισης της μπαταρίας.

Φόρτιση μπαταρίας

Η φόρτιση ολοκληρώθηκε