Οι πληροφορίες φωτογραφίας εμφανίζονται με υπέρθεση στις εικόνες που προβάλλονται σε προβολή πλήρους κάδρου. Πατήστε το 1 ή το 3 για κυκλική εναλλαγή ανάμεσα στις πληροφορίες φωτογραφίας. Έχετε υπόψη ότι τα «εικόνα μόνο», δεδομένα λήψης, ιστογράμματα RGB, τονισμένα σημεία και δεδομένα επισκόπησης, εμφανίζονται μόνο όταν έχει επιλεχθεί η αντίστοιχη ρύθμιση για το Επιλ. εμφάνισης προβολής (0 Επιλ. εμφάνισης προβολής). Τα δεδομένα τοποθεσίας εμφανίζονται μόνο αν είναι ενσωματωμένα στη φωτογραφία (0 Δεδομένα Τοποθεσίας).

1 Πληροφορίες αρχείου
2 Καμία (μόνο εικόνα)
3 Δεδομένα επισκόπησης
4 Δεδομένα τοποθεσίας
5 Δεδομένα λήψης
6 Ιστόγραμμα RGB
7 Τονισμένα Σημεία

Πληροφορίες Αρχείου

1 Κατάσταση προστασίας
2 Ένδειξη επεξεργασίας
3 Σήμανση αποστολής
4 Σημείο εστίασης *
5 Άγκιστρα περιοχής AF *
6 Αριθμός καρέ/συνολικός αριθμός καρέ
7 Ποιότητα εικόνας
8 Μέγεθος εικόνας
9 Περιοχή εικόνας
10 Ώρα εγγραφής
11 Ημερομηνία εγγραφής
12 Χαρακτηρισμός
13 Όνομα φακέλου
14 Όνομα αρχείου

Εμφανίζεται μόνο όταν η επιλογή Σημείο εστίασης είναι ενεργοποιημένη για τη ρύθμιση Επιλ. εμφάνισης προβολής (0 Επιλ. εμφάνισης προβολής) και η επιλεγμένη φωτογραφία έχει τραβηχτεί με τη χρήση του σκοπεύτρου.

Τονισμένα Σημεία

1 Τονισμένα σημεία εικόνας *
2 Αριθμός φακέλου—αριθμός καρέ
3 Τρέχον κανάλι *

Οι περιοχές που αναβοσβήνουν υποδεικνύουν τα τονισμένα σημεία (περιοχές που ενδεχομένως να έχουν ληφθεί με υπερέκθεση) για το τρέχον κανάλι. Κρατήστε πατημένο το κουμπί W (Z) και πατήστε το 4 ή το 2 για κυκλική εναλλαγή ανάμεσα στα κανάλια ως εξής:

  • RGB (όλα τα κανάλια)
  • R (κόκκινο)
  • G (πράσινο)
  • B (μπλε)

Κουμπί W (Z)

Ιστόγραμμα RGB

1 Τονισμένα σημεία εικόνας *
2 Αριθμός φακέλου—αριθμός καρέ
3

Ισορροπία λευκού

Θερμοκρασία χρωμάτων

Βελτιστοποίηση ισορροπίας λευκού

Χειροκίνητη προτοποθέτηση

4 Τρέχον κανάλι *
5 Ιστόγραμμα (Κανάλι RGB). Σε όλα τα ιστογράμματα, ο οριζόντιος άξονας υποδεικνύει τη φωτεινότητα των pixel και ο κατακόρυφος άξονας τον αριθμό των pixel.
6 Ιστόγραμμα (κανάλι κόκκινου χρώματος)
7 Ιστόγραμμα (κανάλι πράσινου χρώματος)
8 Ιστόγραμμα (κανάλι μπλε χρώματος)

Οι περιοχές που αναβοσβήνουν υποδεικνύουν τα τονισμένα σημεία (περιοχές που ενδεχομένως να έχουν ληφθεί με υπερέκθεση) για το τρέχον κανάλι. Κρατήστε πατημένο το κουμπί W (Z) και πατήστε το 4 ή το 2 για κυκλική εναλλαγή ανάμεσα στα κανάλια ως εξής:

  • RGB (όλα τα κανάλια)
  • R (κόκκινο)
  • G (πράσινο)
  • B (μπλε)
  • Απενεργοποίηση εμφάνισης τονισμένων σημείων

Κουμπί W (Z)

Zoom Απεικόνισης

Για να μεγεθύνετε τη φωτογραφία όταν εμφανίζεται το ιστόγραμμα, πατήστε το X (T). Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά X (T) και W (Z) για να κάνετε μεγέθυνση και σμίκρυνση και κυλήστε την εικόνα με τον πολυ-επιλογέα. Το ιστόγραμμα θα ενημερωθεί και θα δείχνει μόνο τα δεδομένα του τμήματος της εικόνας που φαίνεται στην οθόνη.

Ιστογράμματα

Τα ιστογράμματα της φωτογραφικής μηχανής προορίζονται μόνο για καθοδήγηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που εμφανίζονται στις εφαρμογές απεικόνισης. Ορισμένα ενδεικτικά ιστογράμματα απεικονίζονται παρακάτω:

Εάν η φωτογραφία περιέχει αντικείμενα με μεγάλο εύρος φωτεινότητας, η κατανομή των τόνων θα είναι σχετικά ομοιόμορφη.

Εάν η εικόνα είναι σκοτεινή, η κατανομή των τόνων μετατοπίζεται προς τα αριστερά.

Εάν η εικόνα είναι φωτεινή, η κατανομή των τόνων μετατοπίζεται προς τα δεξιά.

Εάν αυξηθεί η αντιστάθμιση έκθεσης, η κατανομή των τόνων μετατοπίζεται προς τα δεξιά, ενώ εάν μειωθεί η αντιστάθμιση έκθεσης, η κατανομή μετατοπίζεται προς τα αριστερά. Τα ιστογράμματα μπορούν να παρέχουν μία κατά προσέγγιση εικόνα της συνολικής έκθεσης όταν οι φωτογραφίες δεν μπορούν να προβληθούν εύκολα στην οθόνη λόγω έντονου φωτισμού περιβάλλοντος.

Δεδομένα Λήψης

1

Μέτρηση

Ταχύτητα κλείστρου

Διάφραγμα

2

Λειτουργία λήψης

Ευαισθησία ISO 1

3

Αντιστάθμιση έκθεσης

Προσαρμογή βέλτιστης έκθεσης 2

4 Εστιακή απόσταση
5 Δεδομένα φακού
6

Λειτουργία εστίασης

Φακός VR (απόσβεση κραδασμών) 3

7

Ισορροπία λευκού

Θερμοκρασία χρωμάτων

Βελτιστοποίηση ισορροπίας λευκού

Χειροκίνητη προτοποθέτηση

8 Χρωματικός χώρος
9 Όνομα φωτογραφικής μηχανής
10 Περιοχή εικόνας
11 Αριθμός φακέλου—αριθμός καρέ

12 Τύπος φλας
13 Απομακρυσμένος έλεγχος φλας
14 Λειτουργία φλας
15

Έλεγχος φλας

Αντιστάθμιση φλας

16 Picture Control 4

17

Υψηλή αποθορυβοποίηση ISO

Αποθορυβοποίηση έκθεσης μακράς διάρκειας

18 Ενεργό D-Lighting
19 Ισχύς HDR
20 Έλεγχος βινιέτας
21 Ιστορικό επεξεργασίας
22 Σχόλιο εικόνας

23 Όνομα φωτογράφου 5
24 Κάτοχος copyright 5

Εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα εάν η λήψη της φωτογραφίας έγινε με ενεργοποιημένο τον αυτόματο έλεγχο ευαισθησίας ISO.

Εμφανίζεται εάν η Προσαρμοσμένη Ρύθμιση b6 (Βελτιστ. βέλτιστ. έκθεσης, 0 Βελτιστ. βέλτιστ. έκθεσης) έχει ρυθμιστεί σε διαφορετική τιμή από το μηδέν για οποιαδήποτε μέθοδο μέτρησης.

Εμφανίζεται μόνο εάν έχει τοποθετηθεί φακός VR.

Τα στοιχεία που εμφανίζονται ποικίλλουν ανάλογα με το επιλεγμένο Picture Control.

Η πέμπτη σελίδα των δεδομένων λήψης εμφανίζεται μόνο στην περίπτωση που οι πληροφορίες copyright καταγράφηκαν μαζί με τη φωτογραφία χρησιμοποιώντας την επιλογή Πληροφορίες copyright στο μενού ρυθμίσεων.

Δεδομένα Τοποθεσίας

Το γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και άλλα δεδομένα τοποθεσίας παρέχονται από το GPS ή την έξυπνη συσκευή, και διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή (0 Δεδομένα Τοποθεσίας). Στην περίπτωση των video, τα δεδομένα παρέχουν την τοποθεσία κατά την έναρξη της εγγραφής.

Δεδομένα Επισκόπησης

1 Αριθμός καρέ/συνολικός αριθμός εικόνων
2 Σήμανση αποστολής
3 Κατάσταση προστασίας
4 Ένδειξη επεξεργασίας
5 Όνομα φωτογραφικής μηχανής
6 Ένδειξη σχολίου εικόνας
7 Ένδειξη δεδομένων τοποθεσίας
8 Το ιστόγραμμα δείχνει την κατανομή των τόνων στην εικόνα (0 Ιστογράμματα).
9 Ποιότητα εικόνας
10 Μέγεθος εικόνας
11 Περιοχή εικόνας
12 Όνομα αρχείου
13 Ώρα εγγραφής
14 Όνομα φακέλου
15 Ημερομηνία εγγραφής
16 Χαρακτηρισμός
17 Μέτρηση
18 Λειτουργία λήψης
19 Ταχύτητα κλείστρου
20 Διάφραγμα
21 Ευαισθησία ISO *
22 Εστιακή απόσταση
23 Ενεργό D-Lighting
24 Picture Control
25 Χρωματικός χώρος
26 Λειτουργία φλας
27

Ισορροπία λευκού

Θερμοκρασία χρωμάτων

Βελτιστοποίηση ισορροπίας λευκού

Χειροκίνητη προτοποθέτηση

28

Αντιστάθμιση φλας

Λειτουργία εντολέα

29 Αντιστάθμιση έκθεσης

Εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα εάν η λήψη της φωτογραφίας έγινε με ενεργοποιημένο τον αυτόματο έλεγχο ευαισθησίας ISO.