Για την επαναφορά των ρυθμίσεων για το U1 ή το U2 στις προεπιλεγμένες τιμές:

 1. Επιλέξτε Επαναφ. ρυθμίσεων χρήστη.

  Πατήστε το κουμπί G για να εμφανίσετε τα μενού. Επισημάνετε την επιλογή Επαναφ. ρυθμίσεων χρήστη στο μενού ρυθμίσεων και πατήστε το 2.

  Κουμπί G

 2. Επιλέξτε Επαναφορά U1 ή Επαναφορά U2.

  Επισημάνετε την επιλογή Επαναφορά U1 ή Επαναφορά U2 και πατήστε το 2.

 3. Εκτελέστε επαναφορά των ρυθμίσεων χρήστη.

  Επισημάνετε την επιλογή Επαναφορά και πατήστε το J.