Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να επιλέξετε φωτογραφίες που θα αποστείλετε στην έξυπνη συσκευή. Δεν είναι δυνατή η επιλογή video προς αποστολή.

Επιλογή Μεμονωμένων Φωτογραφιών

 1. Επιλέξτε μία φωτογραφία.

  Εμφανίστε τη φωτογραφία ή επισημάνετέ τη στη λίστα εικονιδίων, στην απεικόνιση εικονιδίων.

 2. Εμφανίστε τις επιλογές απεικόνισης.

  Πατήστε το κουμπί i για να εμφανίσετε τις επιλογές απεικόνισης.

  Κουμπί i

 3. Διαλέξτε Επιλ. για αποστ. σε έξ. συσκ./αποεπιλ..

  Επισημάνετε την επιλογή Επιλ. για αποστ. σε έξ. συσκ./αποεπιλ. και πατήστε το J. Οι φωτογραφίες που είναι επιλεγμένες προς αποστολή υποδεικνύονται με ένα εικονίδιο W. Για αποεπιλογή, εμφανίστε ή επισημάνετε τη φωτογραφία και επαναλάβετε τα Βήματα 2 και 3.

Επιλογή Πολλαπλών Φωτογραφιών

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αλλάξετε την κατάσταση αποστολής πολλαπλών φωτογραφιών.

 1. Διαλέξτε Επιλογή εικόνων.

  Στο μενού απεικόνισης, επιλέξτε Επιλ. για αποστ. σε έξυπνη συσκ., και στη συνέχεια επισημάνετε την επιλογή Επιλογή εικόνων και πατήστε το 2.

 2. Επιλέξτε φωτογραφίες.

  Χρησιμοποιήστε τον πολυ-επιλογέα για να επισημάνετε φωτογραφίες και πατήστε το κουμπί W (Z) για να επιλέξετε ή να να καταργήσετε την επιλογή (για να προβάλετε την επισημασμένη φωτογραφία σε πλήρη οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί X/T). Οι επιλεγμένες φωτογραφίες επισημαίνονται με το εικονίδιο W.

 3. Πατήστε το J.

  Πατήστε το J για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Κατάργηση της Επιλογής από Όλες τις Φωτογραφίες

Για να αποεπιλέξετε όλες τις φωτογραφίες, επιλέξτε Επιλ. για αποστ. σε έξυπνη συσκ. στο μενού απεικόνισης, επισημάνετε την επιλογή Αποεπιλογή όλων και πατήστε το J. Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου επιβεβαίωσης. Επισημάνετε την επιλογή Ναι και πατήστε το J για να αφαιρέσετε τη σήμανση αποστολής από όλες τις φωτογραφίες στην κάρτα μνήμης.