Μπορείτε να επαναφέρετε τις παρακάτω ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής στις προεπιλεγμένες τιμές, πατώντας παρατεταμένα ταυτόχρονα τα κουμπιά W (Z) και E για περισσότερο από δύο δευτερόλεπτα (τα κουμπιά αυτά επισημαίνονται με μια πράσινη κουκκίδα). Κατά την επαναφορά των ρυθμίσεων ο πίνακας ελέγχου απενεργοποιείται για λίγο.

Κουμπί W (Z)

Κουμπί E

Ρυθμίσεις Προσβάσιμες από το Μενού Λήψης Φωτογραφιών

Επιλογή Προεπιλογή
Ποιότητα εικόνας Κανονική JPEG
Μέγεθος εικόνας Μεγάλο
Ρυθμίσεις ευαισθησίας ISO
  Ευαισθησία ISO P, S, A, M 100
Άλλες λειτουργίες Αυτόματα
Αυτόμ. έλεγχ. ευαισθ. ISO Απενεργοποίηση
Ισορροπία λευκού Αυτόματη > Κανονική
  Βελτιστοποίηση A-B: 0, G-M: 0
Ρυθμίσεις Picture Control 1 Μη τροποποιημένες
HDR (υψηλό δυναμικό εύρος) Απενεργοποίηση 2
Μείωση τρεμουλιάσματος
  Ρύθμιση μείωσης τρεμουλιάσμ. Απενεργοποίηση
Ένδειξη μείωσης τρεμουλιάσμ. Ενεργοποίηση
Λειτ. τηλεχειριστηρίου (ML-L3) Απενεργοποίηση
Πολλαπλή έκθεση Απενεργοποίηση 3
Λήψη με περιοδ. χρονοδιακ. Απενεργοποίηση 4

Μόνο το τρέχον Picture Control.

Δεν έχει γίνει επαναφορά της ισχύος HDR.

Εάν τη δεδομένη στιγμή εκτελείται πολλαπλή έκθεση, η λήψη θα τερματιστεί και η πολλαπλή έκθεση θα δημιουργηθεί από εκθέσεις που εγγράφηκαν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Δεν πραγματοποιείται επαναφορά της αύξησης και του αριθμού λήψεων.

Εάν τη δεδομένη στιγμή εκτελείται λήψη με περιοδικό χρονοδιακόπτη, η λήψη θα τερματιστεί. Δεν πραγματοποιείται επαναφορά της ημερομηνίας έναρξης, της ώρας, του χρονικού διαστήματος λήψης, του αριθμού διαστημάτων και λήψεων, και της εξομάλυνσης έκθεσης.

Ρυθμίσεις Προσβάσιμες από το Μενού Λήψης Video

Επιλογή Προεπιλογή
Ρυθμίσεις ευαισθησίας ISO
  Ευαισθησία ISO (λειτουργ. M) 100
Αυτόμ. έλεγχος ISO (λειτ. M) Απενεργοποίηση
Μέγιστη ευαισθησία 51200
Ισορροπία λευκού Ίδιες με τις ρυθμ. φωτογρ.
Ενεργό D-Lighting Απενεργοποίηση
Ηλεκτρονικό VR Απενεργοποίηση

Άλλες Ρυθμίσεις

Επιλογή Προεπιλογή
Αυτόματη εστίαση (σκόπευτρο)
  Λειτουργία αυτόματης εστίασης
  % AF-S
Άλλες λειτουργίες AF-A
Λειτουργία επιλογής περιοχής AF
  n, x, 0, 1, 2, 3 AF μονού σημείου
m, w AF δυναμικής περιοχής 51 σημείων
i, j, k, l, p, o, r, s, t, u, v, y, z, f, d, e, ', u, P, S, A, M AF αυτόματης επιλογής περιοχής
Αυτόματη εστίαση (ζωντανή προβολή)
  Λειτουργία αυτόματης εστίασης AF-S
Λειτ. επιλογής περιοχής AF
  m, r, w, %, f, d, e, ', u, 1, 2, 3, P, S, A, M AF ευρείας περιοχής
n, 0 AF κανονικής περιοχής
i, j, k, l, p, o, s, t, u, v, x, y, z Αυτόματη εστίαση με προτεραιότητα στο πρόσωπο
Σημείο εστίασης 1 Κέντρο
Προεπισκόπηση έκθεσης Απενεργοποίηση
Ηλεκτρ. διάφρ. με πολυ-επιλογέα Απενεργοποίηση
Εμφάνιση τονισμένων σημείων Απενεργοποίηση
Ένταση ακουστικών 15
Μέτρηση Matrix
Διαρκές κλείδωμα AE Απενεργοποίηση
Bracketing Απενεργοποίηση 2
Αντιστάθμιση φλας Απενεργοποίηση
Αντιστάθμιση έκθεσης Απενεργοποίηση
Λειτουργία φλας
  i, k, p, n, w, f, d, ' Αυτόματo
s Αυτόματη+Μείωση φαινομ. κοκκινίσμ. ματιών
o Αυτόματη+αργός συγχρονισμός
0, P, S, A, M Συμπληρωματικός φωτισμός φλας
e Απενεργοποίηση
Κλείδωμα FV Απενεργοποίηση
Ευέλικτο πρόγραμμα Απενεργοποίηση
Λειτουργία υστέρησης έκθεσης Απενεργοποίηση

Το σημείο εστίασης δεν εμφανίζεται αν επιλεχθεί AF αυτόματης επιλογής περιοχής για τη λειτουργία επιλογής περιοχής AF.

Ο αριθμός λήψεων μηδενίζεται. Εκτελείται επαναφορά της διαβάθμισης bracketing στο 1 EV (bracketing έκθεσης/φλας) ή στο 1 (bracketing ισορροπίας λευκού). Επιλέγεται το Y Αυτόματο για τη δεύτερη λήψη των προγραμμάτων ADL bracketing δύο λήψεων.