Πριν από τη σύζευξη, επιβεβαιώστε ότι υπάρχει διαθέσιμος χώρος στην κάρτα μνήμης της φωτογραφικής μηχανής. Για να αποφύγετε τις απροσδόκητες διακοπές, θα πρέπει επίσης να ελέγξετε αν η μπαταρία της φωτογραφικής μηχανής είναι πλήρως φορτισμένη.

Χρησιμοποιείται μια έξυπνη συσκευή Android για λόγους απεικόνισης στις οδηγίες που ακολουθούν.

 1. Φωτογραφική μηχανή: Πατήστε το κουμπί G και επιλέξτε το εικονίδιο B για να εμφανιστεί το μενού ρυθμίσεων.

  Κουμπί G

 2. Φωτογραφική μηχανή: Επιλέξτε τη Σύνδεση με έξυπνη συσκευή στο μενού ρυθμίσεων, έπειτα επισημάνετε την επιλογή Έναρξη και πατήστε το J.

 3. Φωτογραφική μηχανή: Πατήστε το J όταν εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα.

 4. Φωτογραφική μηχανή: Επιβεβαιώστε ότι η φωτογραφική μηχανή εμφανίζει το μήνυμα που φαίνεται στα δεξιά και προετοιμάστε την έξυπνη συσκευή.

 5. Έξυπνη συσκευή: Εκκινήστε την εφαρμογή SnapBridge και κτυπήστε ελαφρά στην επιλογή Pair with camera (Σύζευξη με φωτογραφική μηχανή).

  Εάν σας ζητηθεί να διαλέξετε μία φωτογραφική μηχανή, κτυπήστε ελαφρά το όνομα της φωτογραφικής μηχανής.

 6. Έξυπνη συσκευή: Κτυπήστε ελαφρά το όνομα της φωτογραφικής μηχανής στο πλαίσιο διαλόγου «Pair with camera (Σύζευξη με φωτογραφική μηχανή)».

  Στους χρήστες, που εκτελούν σύζευξη μιας φωτογραφικής μηχανής με μια συσκευή iOS για πρώτη φορά, θα τους παρουσιαστούν πρώτα οδηγίες σύζευξης. Μετά την ανάγνωση των οδηγιών, κυλήστε προς το κάτω μέρος της οθόνης και κτυπήστε ελαφρά στην επιλογή Understood (Έγινε κατανοητό). Στη συνέχεια, εάν σας ζητηθεί να διαλέξετε ένα αξεσουάρ, κτυπήστε ελαφρά ξανά στο όνομα της φωτογραφικής μηχανής (ενδέχεται να υπάρξει κάποια καθυστέρηση πριν εμφανιστεί το όνομα της μηχανής).

 7. Φωτογραφική μηχανή/έξυπνη συσκευή: Επιβεβαιώστε ότι η φωτογραφική μηχανή και η έξυπνη συσκευή εμφανίζουν τον ίδιο εξαψήφιο αριθμό.

  Ορισμένες εκδόσεις του iOS ενδέχεται να μην εμφανίσουν κάποιο αριθμό. Αν δεν εμφανιστεί κανένας αριθμός, προχωρήστε στο Βήμα 8.

 8. Φωτογραφική μηχανή/έξυπνη συσκευή: Πατήστε το J στη φωτογραφική μηχανή και κτυπήστε ελαφρά στο PAIR (Σύζευξη) στην έξυπνη συσκευή (η οθόνη διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή και το λειτουργικό σύστημα).

 9. Φωτογραφική μηχανή/έξυπνη συσκευή: Ολοκληρώσετε τη σύζευξη.

  Φωτογραφική μηχανή: Πατήστε το J όταν εμφανιστεί το μήνυμα που απεικονίζεται δεξιά.

  Έξυπνη συσκευή: Κτυπήστε ελαφρά στο OK όταν εμφανιστεί το μήνυμα που απεικονίζεται δεξιά.

 10. Φωτογραφική μηχανή: Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις.

  • Για να επιτρέψετε στη φωτογραφική μηχανή να προσθέτει δεδομένα τοποθεσίας στις φωτογραφίες, επιλέξτε το Ναι ως απάντηση στην ερώτηση «Λήψη δεδομένων τοποθεσίας από τη έξυπνη συσκευή;» και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τις υπηρεσίες τοποθεσίας στην έξυπνη συσκευή και την επιλογή Auto link options (Επιλογές αυτόματης σύνδεσης) > Synchronize location data (Συγχρονισμός δεδομένων τοποθεσίας) στην καρτέλα της εφαρμογής SnapBridge.
  • Για να συγχρονίσετε το ρολόι της φωτογραφικής μηχανής με την ώρα που παρέχεται από την έξυπνη συσκευή, επιλέξτε το Ναι ως απάντηση στην ερώτηση «Συγχρονισμός ρολογιού με την έξυπνη συσκευή;» και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την επιλογή Auto link options (Επιλογές αυτόματης σύνδεσης) > Synchronize clocks (Συγχρονισμός ρολογιών) στην καρτέλα της εφαρμογής SnapBridge.

Η έξυπνη συσκευή και η φωτογραφική μηχανή τώρα έχουν συνδεθεί. Οποιαδήποτε φωτογραφία τραβάτε με τη φωτογραφική μηχανή θα αποστέλλεται αυτόματα στην έξυπνη συσκευή.