Αντιστοιχίστε τις συχνά χρησιμοποιούμενες ρυθμίσεις στις θέσεις U1 και U2 στον επιλογέα λειτουργιών.