Keiskite aplankų pavadinimus ir parinkite aplanką, į kurį bus įrašomos vėliau sukurtos nuotraukos.

Aplankas

Aplanko numeris Aplanko pavadinimas

Rename (pervadinti)

Aplankus galima atpažinti pagal penkiaženklį aplanko pavadinimą ir prieš jį esantį trijų skaitmenų aplanko numerį, kurį automatiškai suteikia fotoaparatas. Numatytasis aplanko pavadinimas yra „D7500“. Jei pageidaujate pakeisti naujiems aplankams priskiriamą pavadinimą, nustatykite parinktį Rename (pervadinti) ir pakeiskite aplanko pavadinimą, kaip aprašyta skirsnyje „Teksto įvedimas“ (0 Teksto įvedimas). Jei prireiktų, numatytąjį pavadinimą galima atkurti palaikant nuspaustą mygtuką O (Q), kol atvertas klaviatūros rodinys. Esamų aplankų pervadinti neįmanoma.

Teksto įvedimas

Prireikus įvesti tekstą, atveriamas dialogo langas. Lieskite jutikliniame ekrane rodomos klaviatūros raides. Be to, kryptiniu valdikliu galima pažymėti klaviatūroje pageidaujamą ženklą ir paspausti J, kad pažymėtas ženklas būtų įvestas į esamą žymiklio vietą (atminkite: jei ženklas įvedamas, kai laukelis užpildytas, ištrinamas paskutinis laukelyje esantis ženklas). Žymikliu pažymėto ženklo ištrynimui spauskite mygtuką O (Q). Žymiklio perkėlimui į kitą vietą palieskite ekraną arba laikydami nuspaustą mygtuką W (Z) spauskite 4 arba 2. Įvedimo užbaigimui ir grįžimui į ankstesnį meniu spauskite mygtuką X (T). Jei norite išeiti nebaigę teksto įvedimo, spauskite G.

Teksto rodymo sritis

Klaviatūros sritis

Select folder by number (parinkti aplanką pagal numerį)

Aplankų parinkimui pagal numerį arba naujo aplanko sukūrimui, naudojant esamo aplanko pavadinimą ir naują aplanko numerį, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

 1. Nustatykite parinktį Select folder by number (parinkti aplanką pagal numerį).

  Pažymėkite Select folder by number (parinkti aplanką pagal numerį) ir spauskite 2.

 2. Parinkite aplanko numerį.

  Skaitmens pažymėjimui spauskite 4 arba 2, o jo pakeitimui spauskite 1 arba 3. Jei aplankas tokiu numeriu jau yra, aplanko numerio kairėje rodoma piktograma W, X arba Y:

  • W: aplankas tuščias.
  • X: dalis aplanko užpildyta.
  • Y: aplanke yra 999 nuotraukos arba nuotrauka su numeriu 9999. Į šį aplanką daugiau nuotraukų įrašyti negalima.

 3. Įrašykite pakeitimus ir išeikite.

  Operacijos užbaigimui ir grįžimui į pagrindinį meniu spauskite J (išėjimui nepakeitus laikymo aplanko spauskite mygtuką G). Jei aplanko nurodytu numeriu dar nėra, bus sukurtas naujas aplankas. Vėliau padarytos nuotraukos bus įrašomos į parinktą aplanką, nebent jis būtų pilnas.

Select folder from list (pasirinkti aplanką iš sąrašo)

Parinkimui iš esamų aplankų sąrašo atlikite toliau nurodytus veiksmus:

 1. Nustatykite parinktį Select folder from list (pasirinkti aplanką iš sąrašo).

  Pažymėkite Select folder from list (pasirinkti aplanką iš sąrašo) ir spauskite 2.

 2. Pažymėkite aplanką.

  Aplanko pažymėjimui spauskite 1 arba 3.

 3. Parinkite pažymėtą aplanką.

  Pažymėto aplanko parinkimui ir grįžimui į pagrindinį meniu spauskite J. Vėliau sukurtos nuotraukos bus įrašomos į parinktą aplanką.

Aplankų ir failų numeriai

Jei dabartinio aplanko numeris yra 999 ir jame yra 999 nuotraukos arba nuotrauka numeriu 9999, užrakto atleidimo funkcija išjungiama ir fotografuoti nebeleidžiama (be to, filmavimo funkcija gali būti išjungta, jei esamo aplanko numeris yra 999 ir kitas failas būtų 992-as arba pažymėtas 9992 ar didesniu numeriu). Norėdami fotografuoti toliau, sukurkite aplanką numeriu, kuris yra mažesnis nei 999, arba pabandykite pakeisti parametrų Frame size/frame rate (kadro dydis/kadrų greitis) ir Movie quality (filmo kokybė) parinktis (0 Frame size/frame rate (kadro dydis/kadrų greitis)).

Įsijungimo trukmė

Jei atminties kortelėje labai didelis failų arba aplankų skaičius, fotoaparatui įsijungti reikės daugiau laiko.