Kopirajte fotografije u Crno-belo, Sepija ili Cijanotip (plavi i beli monohrom).

Biranje Sepija ili Cijanotip prikazuje pregled izabrane slike; pritisnite 1 da biste povećali zasićenost boje, 3 da biste je smanjili. Pritisnite J da biste napravili monohrom kopiju.