Tato položka slouží k přejmenování složek a volbě složky, do které se budou ukládat nově pořizované snímky.

Složka

Číslo složky Název složky

Přejmenovat

Složky jsou označeny pětiznakovým názvem složky, kterému předchází třímístné číslo složky automaticky přiřazované fotoaparátem. Výchozí název složky je „D7500“; chcete-li změnit název přidělovaný novým složkám, vyberte možnost Přejmenovat a přejmenujte složku způsobem popsaným v odstavci „Zadání textu“ (0 Zadání textu). Je-li třeba, lze výchozí název obnovit stisknutím a podržením tlačítka O (Q) během zobrazení klávesnice. Existující složky nelze přejmenovat.

Zadání textu

Je-li vyžadováno zadání textu, zobrazí se dialog. Klepněte na znaky na klávesnici na dotykové obrazovce. Rovněž můžete vybrat požadovaný znak v oblasti klávesnice pomocí multifunkčního voliče a stisknutím tlačítka J vložit vybraný znak na aktuální pozici kurzoru (mějte na paměti, že pokud zadáte znak při zaplněném poli, poslední znak v poli se vymaže). Chcete-li vymazat znak pod kurzorem, stiskněte tlačítko O (Q). Chcete-li přesunout kurzor do nové polohy, klepněte na monitor nebo podržte stisknuté tlačítko W (Z) a stiskněte tlačítko 4 nebo 2. Pro dokončení zadávání textu a návrat do předchozího menu stiskněte tlačítko X (T). Pro návrat bez dokončení zadávání textu stiskněte tlačítko G.

Oblast zobrazení textu

Oblast klávesnice

Výběr složky podle čísla

Chcete-li vybírat složky podle čísla nebo vytvořit novou složku s aktuálním názvem složky a novým číslem složky:

 1. Vyberte položku Výběr složky podle čísla.

  Vyberte položku Výběr složky podle čísla a stiskněte tlačítko 2.

 2. Vyberte číslo složky.

  Stisknutím tlačítek 4 a 2 vyberte číslici a stisknutím tlačítek 1 a 3 upravte nastavení. Existuje-li již složka s vybraným číslem, zobrazí se vlevo od čísla složky symbol W, X nebo Y:

  • W: Složka je prázdná.
  • X: Složka je zčásti zaplněná.
  • Y: Složka obsahuje 999 snímků nebo snímek s číslem 9999. Do této složky nelze uložit další snímky.

 3. Uložte změny a opusťte menu.

  Stisknutím tlačítka J dokončete operaci a vraťte se do hlavního menu (chcete-li se vrátit zpět beze změny složky pro ukládání, stiskněte tlačítko G). Pokud složka se specifikovaným číslem doposud neexistuje, vytvoří se nová složka. Následně pořízené snímky se uloží do vybrané složky (pokud již není zaplněna).

Výběr složky ze seznamu

Chcete-li vybrat složku ze seznamu existujících složek:

 1. Vyberte položku Výběr složky ze seznamu.

  Vyberte položku Výběr složky ze seznamu a stiskněte tlačítko 2.

 2. Vyberte složku.

  Stisknutím tlačítek 1 a 3 vyberte složku.

 3. Potvrďte výběr složky.

  Stisknutím tlačítka J potvrďte výběr složky a vraťte se do hlavního menu. Další pořízené snímky se uloží do vybrané složky.

Čísla složek a souborů

Má-li aktuální složka číslo 999 a obsahuje 999 snímků nebo snímek s číslem 9999, zablokuje se závěrka a nelze zhotovit žádné další snímky (má-li aktuální složka číslo 999 a další soubor by byl 992. v pořadí nebo by měl číslo 9992 či vyšší, může se navíc zablokovat záznam videosekvencí). Chcete-li pokračovat ve fotografování, vytvořte složku s číslem nižším než 999 nebo zkuste změnit možnosti vybrané v položkách Vel. obrazu/snímací frekv. a Kvalita videa (0 Vel. obrazu/snímací frekv.).

Doba spouštění

Obsahuje-li paměťová karta velké množství souborů nebo složek, může zapnutí fotoaparátu trvat delší dobu.