Finjuster fokus for det aktuelle objektiv.

 • Brug kun efter behov.

 • Vi anbefaler, at du udfører finjustering på en fokusafstand, du bruger ofte. Hvis du for eksempel udfører finjustering på en kort fokusafstand, kan du finde den mindre effektiv på længere afstande.

Mulighed

Beskrivelse

[ AF finindstilling til/fra ]

 • [ Til ]: Slå AF-finjustering til.

 • [ Fra ]: Slå AF-finjustering fra.

[ Finjuster og gem objektiv ]

Finjuster fokus for det aktuelle CPU-objektiv; separate fokuspositioner kan vælges til søger- og live view-fotografering ( Oprettelse og lagring af finjusteringsværdier ).

 • Kameraet kan gemme værdier for op til 20 objektivtyper.

 • Kameraet gemmer ikke finjusteringsværdier for objektiver uden CPU.

 • Nye værdier overskriver eksisterende værdier. Separate værdier kan gemmes for objektiver med telekonvertere tilsluttet, selvom der allerede findes værdier for de samme objektiver uden telekonvertere.

[ Standard ]

Vælg de AF-indstillingsværdier, der bruges til søger- og live view-fotografering med objektiver, for hvilke der ikke er gemt nogen værdier, ved hjælp af [ Finjuster og gem objektiv ] ( Valg af en standard finjusteringsværdi ).

[ Liste gemte værdier ]

Listeværdier gemt ved hjælp af [ Finindstil og gem objektiv ]. Hvis du fremhæver et objektiv på listen og trykker på 2 , vises en dialogboks [ Vælg objektivnummer ].

 • Dialogboksen [ Vælg objektivnummer ] bruges til at vælge objektividentifikation. Tryk på 1 eller 3 for at vælge en identifikator, og tryk på J for at gemme ændringer og afslutte. Mens [ Finjustering og gem objektiv ] kun gemmer ét sæt værdier for hver linsetype, kan du ved at vælge forskellige identifikatorer gemme separate finjusteringsværdier for to eller flere linser af samme type, for eksempel ved at vælge en identifikator, der er samme som objektivets serienummer.

Sletning af gemte værdier

For at slette værdier, der er gemt ved hjælp af [ Finindstil og gem objektiv ], skal du markere det ønskede objektiv på listen [ Liste gemte værdier ] og trykke på O ( Q ).

Oprettelse og lagring af finjusteringsværdier

 1. Fastgør objektivet til kameraet.

 2. Vælg [ AF finjusteringsindstillinger ] i opsætningsmenuen, fremhæv derefter [ Finindstil og gem objektiv ], og tryk på 2 .

 3. Fremhæv [ Til søgerfotografering ] eller [ Til fotografering med live view ] og tryk på 2 .

  En AF-finindstillingsdialogboks vises. De viste muligheder varierer med, om det vedhæftede objektiv er et zoomobjektiv eller har en fast brændvidde.

  Zoom linse

  Objektiv med fast brændvidde

 4. Tryk på 4 eller 2 for at finjustere autofokus.

  • Vælg mellem værdier mellem +20 og -20.

  • Den aktuelle værdi vises med g , den tidligere valgte værdi med j .

  • Hvis der er monteret et zoomobjektiv, kan du vælge separate finjusteringsværdier for maksimal vinkel (WIDE) og maksimal zoom (TELE). Brug 1 og 3 til at vælge mellem de to.

  • Jo større finjusteringsværdien er, jo længere er brændpunktet fra objektivet; jo mindre værdi, jo tættere er fokuspunktet.

 5. Tryk på J for at gemme den nye værdi.

Auto AF-finjustering

Brug auto AF-finjustering til at finjustere autofokus automatisk, mens du ser resultaterne i live view-displayet. Hvis du trykker på knappen W ( Y ) i [ Til søgerfotografering ]-displayet i trin 3, kommer du til trin 2 af "Auto AF-finjustering" ( Auto AF-finindstilling ).

Valg af en standard finjusteringsværdi

 1. Vælg [ AF finjusteringsindstillinger ] i opsætningsmenuen, fremhæv derefter [ Standard ] og tryk på 2 .

 2. Fremhæv [ Til søgerfotografering ] eller [ Til fotografering med live view ] og tryk på 2 .

  En AF-finindstillingsdialogboks vises.

 3. Tryk på 4 eller 2 for at finjustere autofokus.

  • Vælg mellem værdier mellem +20 og -20.

  • Den aktuelle værdi vises med g , den tidligere valgte værdi med j .

  • Jo større finjusteringsværdien er, jo længere er brændpunktet fra objektivet; jo mindre værdi, jo tættere er fokuspunktet.

 4. Tryk på J for at gemme den nye værdi.

Auto AF-finjustering

Auto AF finjustering udføres som beskrevet nedenfor.

 1. Drej live view-vælgeren til C , og tryk på a knappen.
 2. Tryk på AF-tilstand og filmoptagelsesknapperne samtidigt, og hold dem nede i mere end to sekunder.

  Zoom linser

  • Kameraet viser muligheder for finjustering af autofokus separat ved maksimal vinkel og maksimal zoom.

  • Fremhæv [ WIDE ] (maksimal vinkel) eller [ TELE ] (maksimal zoom), og tryk på J ; kameraet vælger det midterste fokuspunkt, og dialogboksen for finjustering af auto AF vises.

  Objektiver med fast brændvidde

  Kameraet vælger det midterste fokuspunkt, og dialogboksen for finjustering af auto AF vises.

 3. Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere.
  • Hvis du bruger et zoomobjektiv, skal du dreje zoomringen hele vejen for at vælge enten den maksimale vinkel eller den maksimale zoom, før du fokuserer.

  • Før du fokuserer, skal du montere kameraet på et stativ og rette kameraet mod et fladt motiv med høj kontrast parallelt med kameraets brændplan.

  • Bemærk, at auto AF-finjustering fungerer bedst ved maksimal blænde.

  • Zoom ind på visningen gennem objektivet for at bekræfte, at motivet er i fokus. Fokus kan justeres manuelt, hvis det er nødvendigt.

  • Bemærk, at live view autofokus og auto AF finjustering muligvis ikke fungerer i mørke omgivelser.

 4. Tryk på J

  • AF-finjusteringsværdien for det aktuelle objektiv føjes til listen [ List saved values ] (kun CPU-objektiver).

  • Hvis den automatiske finjustering lykkes, aktiveres AF-finjustering, og punktet [ AF-finjustering til/fra ] ændres til [ Til ].

  • Hvis du bruger et zoomobjektiv, skal du, efter at have afsluttet AF-finjusteringen for enten den maksimale vinkel eller den maksimale zoom, gentage processen for det resterende element. Tryk på knappen X ( T ) og gentag trin 2 til 4.

  • Nye værdier overskriver eksisterende værdier.

 5. Tryk på J for at gemme ændringer og afslutte.

Hvis den automatiske finjustering mislykkes

Hvis den automatiske finjustering mislykkes, vises en meddelelse. Tryk på X ( T ) for at forsøge automatisk finjustering igen, eller tryk på J for at afslutte uden at udføre AF-finjustering. Ved at trykke på X ( T ) kommer du tilbage til trin 2.