Šī opcija tiek parādīta tikai tad, ja kamerā ir ievietota Eye-Fi atmiņas karte (pieejama atsevišķi pie trešo pušu piegādātājiem). Izvēlieties opciju Enable (Iespējot), lai augšupielādētu fotogrāfijas iepriekš izvēlētā galamērķī. Ņemiet vērā, ka attēli netiks augšupielādēti, ja signāla stiprums ir nepietiekams. Iekams augšupielādēt attēlus, izmantojot Eye-Fi, atlasiet iestatījumu Disable (Atspējot) opcijai Airplane mode (Lidojuma režīms) (0 Airplane mode (Lidojuma režīms)) un vienumu secībai Bluetooth > Network connection (Tīkla savienojums) (0 Bluetooth).

Ievērojiet visus vietējos noteikumus, kas piemērojami bezvadu ierīcēm, un atlasiet opciju Disable (Atspējot), ja bezvadu ierīču izmantošana ir aizliegta.

Eye-Fi kartes

Ja ir atlasīta opcija Disable (Atspējot), Eye-Fi kartes var izstarot bezvadu signālus. Ja ir atlasīta opcija Disable (Atspējot), m ikona norāda, ka kamera nespēj kontrolēt Eye-Fi karti (0 m: kļūda); izslēdziet kameru un izņemiet karti.

Izvēlieties ilgāku laiku pielāgotajam iestatījumam c2 (Standby timer (Gaidstāves aktivizēšanas taimeris), 0 c2: Standby timer (Gaidstāves aktivizēšanas taimeris)) ilgākas vērtības.

Skatiet Eye-Fi kartes piegādes komplektā iekļauto rokasgrāmatu un adresējiet visus jautājumus ražotājam. Kameru var izmantot, lai ieslēgtu un izslēgtu Eye-Fi kartes, taču tā var neatbalstīt citas Eye-Fi funkcijas.

Lidojuma režīms (0 Airplane mode (Lidojuma režīms))

Lidojuma režīma iespējošana atspējo Eye-Fi augšupielādi. Lai atsāktu Eye-Fi augšupielādēšanu, iekams vienumam Eye-Fi upload (Eye-Fi augšupielādēšana) atlasīt opciju Enable (Iespējot), atlasiet vienumam Airplane mode (Lidojuma režīms) opciju Disable (Atspējot).

Ja ir ievietota Eye-Fi karte, tās statuss tiek norādīts ar ikonu informācijas displejā:

  • j: Eye-Fi augšupielādēšana atspējota.
  • k: Eye-Fi augšupielādēšana iespējota, bet nav augšupielādējamu attēlu.
  • l (statiska): Eye-Fi augšupielādēšana iespējota; tiek gaidīta augšupielādes uzsākšana.
  • l (animēta): Eye-Fi augšupielādēšana iespējota; tiek augšupielādēti dati.
  • m: kļūda — kamera nespēj kontrolēt Eye-Fi karti. Ja vadības panelī vai skatu meklētājā parādās mirgojošs W vai f indikators, pārbaudiet, vai Eye-Fi kartes aparātprogrammatūra ir aktuāla; ja pēc kartes aparātprogrammatūras atjaunināšanas kļūda turpinās, ievietojiet citu karti vai formatējiet karti kamerā, iepriekš pārkopējot visus tajā esošos attēlus datorā vai citā datu glabāšanas ierīcē. Ja W/f indikators nemirgo, attēlus var uzņemt kā parasti, taču, iespējams, nevarēsiet mainīt Eye-Fi iestatījumus.

Atbalstītās Eye-Fi kartes

Dažas kartes var nebūt pieejamas atsevišķās valstīs un reģionos; par šiem jautājumiem konsultējieties ar ražotāju. Eye-Fi kartes var izmantot tikai tajā valstī, kurā tās ir iegādātas. Pārliecinieties, ka Eye-Fi kartes aparātprogrammatūra ir atjaunināta līdz jaunākajai versijai.

B Iestatīšanas izvēlne: kameras iestatīšana

Format memory card (Formatēt atmiņas karti) Language (Valoda) Time zone and date (Laika josla un datums) Monitor brightness (Ekrāna spilgtums) Monitor color balance (Ekrāna krāsu balanss) Virtual horizon (Virtuālais redzesloks) Information display (Informācijas displejs) AF fine-tune (AF precīza ieregulēšana) Non-CPU lens data (Objektīva bez centrālā procesora dati) Clean image sensor (Notīrīt attēla sensoru) Lock mirror up for cleaning (Fiksēt spoguli paceltā stāvoklī tīrīšanai) Image Dust Off ref photo (Attēla netīrumu noņemšanas atsauces fotogrāfija) Image comment (Attēla komentārs) Copyright information (Autortiesību informācija) Beep options (Pīkstiena opcijas) Touch controls (Skārienvadība) HDMI Location data (Atrašanās vietas dati) Wireless remote (WR) options (Bezvadu tālvadības (WR) opcijas) Assign remote (WR) Fn button (Tālvadības (WR) Fn pogas piešķire) Airplane mode (Lidojuma režīms) Connect to smart device (Pievienot viedierīcei) Send to smart device (auto) (Nosūtīt uz viedierīci (automātiski)) Wi-Fi Bluetooth Network (Tīkls) Eye-Fi upload (Eye-Fi augšupielādēšana) Conformity marking (Atbilstības marķējums) MB-D18 battery type (MB-D18 akumulatoru/bateriju tips) Battery order (Akumulatoru un bateriju secība) Battery info (Akumulatora informācija) Slot empty release lock (Aizvara atbrīvošanas bloķēšana, ja slots ir tukšs) Save/load settings (Saglabāt/ielādēt iestatījumus) Reset all settings (Atiestatīt visus iestatījumus) Firmware version (Aparātprogrammatūras versija)