Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

Pripojte sa k serveru FTP

Tlačidlo G U F ponuka siete

Pripojte sa k serverom FTP cez Ethernet alebo bezdrôtovú LAN.

Nastavenia siete

Pridajte profily siete kamier. Túto položku je možné použiť aj na výber z existujúcich sieťových profilov.

Vytvoriť profil

Vytvorte nové sieťové profily ( 0 Wireless LAN , Ethernet ).

 • Ak už existuje viac ako jeden profil, stlačením J môžete vybrať profil a pripojiť sa k vybranej sieti.
 • Ak chcete upraviť existujúci profil, zvýraznite ho a stlačte 2 .
Možnosť Popis
[ Všeobecné ]
 • [ Názov profilu ]: Premenujte profil.
 • [ Ochrana heslom ]: Zvoľte [ Zapnuté ], ak chcete pred zmenou profilu vyžadovať zadanie hesla. Ak chcete zmeniť heslo, zvýraznite [ On ] a stlačte 2 .
[ bezdrôtové ]

Zobrazte nastavenia pripojenia pre pripojenie k bezdrôtovým sieťam.

 • Režim infraštruktúry : Úprava nastavení pre pripojenie k sieti cez smerovač.

  • [ SSID ]: Zadajte SSID siete.
  • [ Kanál ]: Vyberá sa automaticky.
  • [ Authentication/encryption ]: Vyberte typ šifrovania používaného v bezdrôtovej sieti.
  • [ Heslo ]: Zadajte heslo siete.
 • Režim prístupového bodu : Úprava nastavení pre priame bezdrôtové pripojenie k fotoaparátu.

  • [ SSID ]: Vyberte SSID fotoaparátu.
  • [ Channel ]: Vyberte [ Auto ] alebo [ Manual ].
  • [ Authentication/encryption ]: Vyberte typ šifrovania používaného v bezdrôtovej sieti.
  • [ Password ]: Ak je pre [ Authentication/encryption ] vybratá iná možnosť ako [ OPEN ], túto položku možno použiť na zmenu hesla fotoaparátu.
[ TCP/IP ]

Upravte nastavenia TCP/IP pre pripojenia infraštruktúry. Vyžaduje sa adresa IP.

 • [ Získať automaticky ]: Ak zvolíte [ ZAPNUTÉ ], IP adresa a maska podsiete pre pripojenia v režime infraštruktúry sa získajú prostredníctvom servera DHCP alebo automatického prideľovania IP adries. Zvoľte [ OFF ], ak chcete zadať IP adresu ([ Address ]) a masku podsiete ([ Mask ]) manuálne.
 • [ Brána ]: V prípade potreby zadajte adresu predvolenej brány siete.
 • [ Domain Name Server (DNS) ]: Ak je DNS prítomný v rovnakej sieti ako FTP server, zadajte jeho adresu.
[ FTP ]
 • [ Typ servera ]: Vyberte typ servera FTP a zadajte adresu URL alebo IP adresu, cieľový priečinok a číslo portu. Vyžaduje sa adresa IP.
 • [ Režim PASV ]: Výberom položky [ ON ] aktivujete režim PASV.
 • [ Anonymné prihlásenie ]: Pre anonymné prihlásenie vyberte [ ZAPNUTÉ ]. Túto možnosť je možné použiť len so servermi, ktoré sú nakonfigurované na anonymné prihlásenie. Ak chcete zadať ID používateľa a heslo, vyberte možnosť [ OFF ].
 • [ Proxy server ]: Povoľte túto možnosť podľa potreby.

Kopírovať do/z karty

Zdieľajte sieťové profily.

 • Ak sú vložené dve pamäťové karty, profily sa skopírujú na a z karty v slote 1.
Možnosť Popis
[ Kopírovať profil z karty ] Skopírujte profily z koreňového adresára pamäťovej karty do zoznamu profilov fotoaparátu.
[ Kopírovať profil na kartu ]

Skopírujte profily z fotoaparátu na pamäťovú kartu. Zvýraznite profil a stlačením J ho skopírujte na pamäťovú kartu.

 • Profily chránené heslom nie je možné kopírovať.

Ukončiť aktuálne pripojenie

Ukončite pripojenie k aktuálnej sieti.

možnosti

Upravte nastavenia nahrávania.

Automatické nahrávanie

Ak chcete označiť nové fotografie na odovzdanie hneď po ich zhotovení, vyberte možnosť [ ON ].

 • Nahrávanie sa spustí až po zaznamenaní fotografie na pamäťovú kartu. Uistite sa, že je vo fotoaparáte vložená pamäťová karta.
 • Videá sa po dokončení nahrávania neodovzdajú automaticky. Namiesto toho sa musia nahrať zo zobrazenia prehrávania ( 0 Výber obrázkov na odovzdanie ).

Odstrániť po odovzdaní

Ak chcete fotografie z pamäťovej karty fotoaparátu po dokončení prenosu automaticky odstrániť, vyberte možnosť [ ON ].

 • Súbory označené na prenos pred výberom možnosti [ ON ] sa neodstránia.
 • Počas niektorých operácií fotoaparátu môže byť vymazanie pozastavené.

Nahrať RAW + JPEG ako

Pri odovzdávaní obrázkov RAW + JPEG si vyberte, či chcete odovzdať súbory NEF ( RAW ) aj JPEG alebo iba kópiu JPEG .

 • Keď je v ponuke snímania fotografií vybratá možnosť [ RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 ] pre [ Role playing by card in Slot 2 ], možnosť vybratá pre [ Upload RAW + JPEG as ] sa vzťahuje len na fotografie odovzdávané automaticky výberom [ ON ]. pre [ Auto upload ].

Výber slotu JPEG + JPEG

Vyberte zdrojový slot pre automatické nahrávanie pri fotografovaní s [ JPEG Slot 1 - JPEG Slot 2 ] vybratým pre [ Role playing by card in Slot 2 ] v ponuke snímania fotografií.

Nahrať RAW video ako

Pri odovzdávaní videí nasnímaných s [ N‑ RAW 12‑bit (NEV) ] alebo [ ProRes RAW HQ 12‑bit (MOV) ] vybratým pre položku [ Video file type ] v ponuke nahrávania videa vyberte, či chcete nahrať RAW aj MP4 súbory alebo iba kópiu MP4.

Prepísať, ak rovnaké meno

Ak chcete súbory počas nahrávania prepísať duplicitnými názvami, vyberte možnosť [ ON ]. Zvoľte [ OFF ], ak chcete pridať čísla k názvom novo odovzdaných súborov podľa potreby, aby ste zabránili prepísaniu existujúcich súborov.

Chrániť, ak je označené na odovzdanie

Ak chcete automaticky chrániť súbory označené na odovzdanie, vyberte možnosť [ ON ]. Ochrana sa odstráni pri nahrávaní súborov.

Označenie odovzdania

Vyberte [ ON ], ak chcete k obrázkom na pamäťovej karte fotoaparátu pridať časovú pečiatku s uvedením času prenosu.

Časovú pečiatku je možné zobraziť pomocou NX Studio . Ďalšie informácie nájdete v online pomocníkovi aplikácie NX Studio .

Nahrať priečinok

Označte všetky fotografie vo vybranom priečinku na odovzdanie. Označenie sa použije na všetky fotografie bez ohľadu na to, či boli odovzdané predtým.

Videá nebudú označené na odovzdanie. Namiesto toho sa musia nahrať zo zobrazenia prehrávania.

Odznačiť všetko?

Odstráňte označenie odovzdania zo všetkých obrázkov. Nahrávanie obrázkov s ikonou „nahrávanie“ sa okamžite ukončí.

Spravovať koreňový certifikát

Načítajte alebo spravujte koreňové certifikáty používané na pripojenie k serverom FTPS.

 • Informácie o získavaní koreňových certifikátov získate od správcu siete príslušného servera FTPS.
Možnosť Popis
[ Importovať koreňový certifikát ]

Importujte koreňový certifikát do fotoaparátu z pamäťovej karty.

 • Certifikát musí byť v koreňovom (hornom) adresári karty.
 • Kamera dokáže importovať súbory koreňových certifikátov s názvom „ROOT.CER“, „ROOT.CRT“ alebo „ROOT.PEM“.
 • Vo fotoaparáte môže byť súčasne uložený iba jeden koreňový certifikát. Existujúci certifikát sa prepíše pri importe nového certifikátu.
 • Pripojenia vytvorené pomocou koreňových certifikátov s vlastným podpisom nemusia byť dôveryhodné.
[ Odstrániť koreňový certifikát ] Odstráňte aktuálny koreňový certifikát z fotoaparátu.
[ Zobraziť koreňový certifikát ] Pozrite si aktuálny koreňový certifikát fotoaparátu.
[ Pripojiť, ak overenie zlyhá ] Ak chcete ignorovať určité chyby overenia, vyberte možnosť [ ON ].