Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή, για να βελτιστοποιήσετε την τιμή έκθεσης που έχει επιλεχθεί από τη φωτογραφική μηχανή. Η έκθεση μπορεί να βελτιστοποιηθεί ξεχωριστά για κάθε μέθοδο μέτρησης από +1 έως –1 EV σε βήματα του 1/6 EV.

Βελτιστοποίηση Έκθεσης

Η βελτιστοποίηση έκθεσης δεν επηρεάζεται από τις επαναφορές ρυθμίσεων με δύο κουμπιά. Λάβετε υπόψη ότι καθώς το εικονίδιο αντιστάθμισης έκθεσης (E) δεν εμφανίζεται, ο μοναδικός τρόπος για να καθοριστεί ο βαθμός μεταβολής της έκθεσης είναι να εμφανίσετε τη σχετική τιμή στο μενού βελτιστοποίησης.

A Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις: Ρυθμίσεις Βελτιστοποίησης Φωτογραφικής Μηχανής

a: Αυτόματη εστίαση

b: Μέτρηση/έκθεση

c: Χρονομέτρ./Κλείδωμα AE

d: Λήψη/οθόνη

e: Bracketing/φλας

f: Χειριστήρια

g: Video