Διαλέξτε τις πληροφορίες που θα είναι διαθέσιμες στην οθόνη προβολής πληροφοριών φωτογραφίας. Πατήστε το 1 ή το 3 για να επισημάνετε μία επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε το 2 για να ενεργοποιήσετε την επιλογή για την οθόνη πληροφοριών φωτογραφίας. Ένα L εμφανίζεται δίπλα στα επιλεγμένα στοιχεία. Για να καταργήσετε την επιλογή κάποιου στοιχείου, επισημάνετέ το και πατήστε το 2. Για να επιστρέψετε στο μενού απεικόνισης, πατήστε το J.