Ierakstiet divas līdz desmit NEF (RAW) ekspozīcijas kā vienu fotogrāfiju.

Daudzkārtējas ekspozīcijas izveidošana

Daudzkārtējas ekspozīcijas nevar ierakstīt tiešā skata režīmā. Iekams sākt, izejiet no tiešā skata režīma.

Ilgāki ierakstīšanas laiki

Ja atskaņošanas vai izvēļņu izmantošanas laikā izslēdzas ekrāns un aptuveni 30 s netiek veiktas nekādas darbības, uzņemšana tiks izbeigta un no ekspozīcijām, kas ierakstītas līdz šim brīdim, tiks izveidota daudzkārtēja ekspozīcija. Laiku, kas pieejams nākamās ekspozīcijas ierakstīšanai, var pagarināt, izvēloties ilgāku laiku pielāgotajam iestatījumam c2 (Standby timer (Gaidstāves aktivizēšanas taimeris), 0 c2: Standby timer (Gaidstāves aktivizēšanas taimeris)).

 1. Atlasiet opciju Multiple exposure (Daudzkārtēja ekspozīcija).

  Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnē iezīmējiet opciju Multiple exposure (Daudzkārtēja ekspozīcija) un nospiediet 2.

 2. Atlasiet režīmu.

  Iezīmējiet opciju Multiple exposure mode (Daudzkārtējas ekspozīcijas režīms) un nospiediet 2, pēc tam nospiediet 1 vai 3, lai izvēlētos vēlamo režīmu, un nospiediet J, lai to atlasītu.

  Ja ir atlasīta opcija On (series) (Ieslēgts (sērija)) vai On (single photo) (Ieslēgts (viena fotogrāfija)), vadības panelī tiks parādīta n ikona.

 3. Izvēlieties uzņēmumu skaitu.

  Iezīmējiet opciju Number of shots (Uzņēmumu skaits) un nospiediet 2.

  Nospiediet 1 vai 3, lai izvēlētos kadru skaitu, kas tiks kombinēti, lai izveidotu vienu fotogrāfiju, un nospiediet J.

  BKT poga

  Ja pielāgotajam iestatījumam f1 (Custom control assignment (Pielāgotas vadības piešķire)) > BKT button + y (BKT poga + y) (0 f1: Custom control assignment (Pielāgotas vadības piešķire)) ir atlasīta opcija Multiple exposure (Daudzkārtēja ekspozīcija), daudzkārtējas ekspozīcijas režīmu var atlasīt, nospiežot BKT pogu un grozot galveno grozāmo komandu pārslēgu, bet uzņēmumu skaitu var atlasīt, nospiežot BKT pogu un grozot grozāmo apakškomandu pārslēgu. Režīms un uzņēmumu skaits tiek parādīti vadības panelī — režīmu norāda šādas ikonas: a norāda Off (Izslēgts), B norāda On (single photo) (Ieslēgts (viena fotogrāfija)), bet b norāda On (series) (Ieslēgts (sērija)).

 4. Izvēlieties pārklāšanas režīmu.

  Iezīmējiet opciju Overlay mode (Pārklāšanas režīms) un nospiediet 2, pēc tam nospiediet 1 vai 3, lai izvēlētos vēlamo režīmu, un nospiediet J, lai to atlasītu.

 5. Izvēlieties, vai saglabāt atsevišķas ekspozīcijas.

  Lai izvēlētos, vai saglabāt vai dzēst atsevišķus uzņēmumus, kas veido daudzkārtējo ekspozīciju, iezīmējiet vienumu Keep all exposures (Paturēt visas ekspozīcijas) un nospiediet 2, pēc tam nospiediet 1 vai 3, lai izvēlētos vēlamo opciju, un nospiediet J, lai to atlasītu.

 6. Izvēlieties pirmo ekspozīciju.

  Lai izvēlētos pirmo ekspozīciju no esošajiem fotoattēliem, kas uzņemti ar vienumu secībai Image size (Attēla izmērs) > NEF (RAW) atlasītu opciju Large (Liels), fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnē iezīmējiet vienumu Select first exposure (NEF) (Atlasīt pirmo ekspozīciju (NEF)) un nospiediet 2. Izmantojot kursortaustiņu, iezīmējiet vēlamo attēlu un nospiediet J, lai to atlasītu (lai iezīmēto attēlu skatītu pilnekrāna režīmā, turiet nospiestu X pogu). Lai izvēlētos attēlus no cita slota vai mapes, nospiediet W (M) pogu.

 7. Kadrējiet, fokusējiet un uzņemiet fotogrāfiju.

  Nepārtrauktas atbrīvošanas režīmos kamera visas ekspozīcijas ieraksta vienā sērijā. Ja ir atlasīts iestatījums On (series) (Ieslēgts (sērija)), kamera turpinās ierakstīt daudzkārtējas ekspozīcijas, kamēr vien ir nospiesta aizvara atbrīvošanas poga; ja ir atlasīta opcija On (single photo) (Ieslēgts (viena fotogrāfija)), uzņemšana daudzkārtējas ekspozīcijas režīmā tiks izbeigta pēc pirmās fotogrāfijas uzņemšanas. Automātiskā taimera režīmā kamera automātiski ierakstīs 3. darbībā atlasīto ekspozīciju skaitu neatkarīgi no opcijas, kas atlasīta pielāgotajam iestatījumam c3 (Self-timer (Automātiskais taimeris)) > Number of shots (Uzņēmumu skaits) (0 c3: Self-timer (Automātiskais taimeris)); tomēr intervālu starp uzņēmumiem kontrolē pielāgotais iestatījums c3 (Self-timer (Automātiskais taimeris)) > Interval between shots (Intervāls starp uzņēmumiem). Citos atbrīvošanas režīmos ikreiz, kad tiks nospiesta aizvara atbrīvošanas poga, tiks uzņemta viena fotogrāfija; turpiniet uzņemšanu, līdz ir ierakstītas visas ekspozīcijas. Ja kā pirmo ekspozīciju 6. darbībā esat atlasījuši esošu NEF (RAW) attēlu, fotogrāfiju uzņemšana tiks uzsākta no otrās ekspozīcijas. Informāciju par daudzkārtējas ekspozīcijas pārtraukšanu, iekams ir ierakstītas visas fotogrāfijas, skatiet sadaļā „Daudzkārtējas ekspozīcijas izbeigšana” (0 Daudzkārtēju ekspozīciju izbeigšana).

  Ikona n mirgos, līdz beigsies uzņemšana. Ja ir atlasīta opcija On (series) (Ieslēgts (sērija)), uzņemšana daudzkārtējas ekspozīcijas režīmā beigsies tikai tad, ja daudzkārtējas ekspozīcijas režīmam tiks atlasīta opcija Off (Izslēgts); ja ir atlasīta opcija On (single photo) (Ieslēgts (viena fotogrāfija)), uzņemšana daudzkārtējas ekspozīcijas režīmā automātiski beidzas, kad ir pabeigta daudzkārtēja ekspozīcija. Beidzoties daudzkārtējas ekspozīcijas uzņemšanai, no displeja nozūd arī n ikona.

i pogas lietošana

Tālāk norādītajām ikonām var piekļūt, daudzkārtējas ekspozīcijas laikā nospiežot K pogu un pēc tam nospiežot i pogu. Izmantojiet skārienekrānu vai pārvietojieties pa izvēlni, izmantojot kursortaustiņu, nospiežot 1 vai 3, lai iezīmētu vienumus, un nospiežot J, lai tos atlasītu.

 • View progress (Skatīt norisi): skatiet priekšskatījumu, kas izveidots no ekspozīcijām, kuras ierakstītas līdz šim brīdim.
 • Retake last exposure (Atkārtot pēdējās ekspozīcijas uzņemšanu): atkārtojiet pēdējās ekspozīcijas uzņemšanu.
 • Save and exit (Saglabāt un iziet): izveidojiet daudzkārtēju ekspozīciju no ekspozīcijām, kuras uzņemtas līdz šim brīdim.
 • Discard and exit (Atmest un iziet): izejiet, neierakstot daudzkārtējo ekspozīciju. Ja vienumam Keep all exposures (Paturēt visas ekspozīcijas) ir atlasīta opcija On (Ieslēgts), tiks paturētas atsevišķas ekspozīcijas.

i poga

Daudzkārtēju ekspozīciju izbeigšana

Lai izbeigtu daudzkārtēju ekspozīciju, iekams ir uzņemts norādītais ekspozīciju skaits, daudzkārtēju ekspozīciju režīmam atlasiet opciju Off (Izslēgts) vai nospiediet K pogu, pēc tam nospiediet i pogu un atlasiet vienumu Save and exit (Saglabāt un iziet) vai Discard and exit (Atmest un iziet). Ja uzņemšana beidzas vai opcija Save and exit (Saglabāt un iziet) tiek atlasīta, iekams ir uzņemts norādītais kadru skaits, daudzkārtējā ekspozīcija tiks izveidota no ekspozīcijām, kas ierakstītas līdz attiecīgajam brīdim. Ja vienumam Overlay mode (Pārklāšanas režīms) ir atlasīts iestatījums Average (Vidējais), palielinājums tiks noregulēts tā, lai tas atspoguļotu faktiski ierakstīto ekspozīciju skaitu. Ņemiet vērā, ka uzņemšana beigsies automātiski, ja:

 • tiek izpildīta divu pogu atiestatīšana;
 • tiek izslēgta kamera;
 • ir iztukšots akumulators.

Multiple exposure (Daudzkārtēja ekspozīcija)

Daudzkārtējas ekspozīcijas var ietekmēt trokšņi (brīvi izvietoti, spilgti pikseļi, aizmiglojums vai svītras).

Daudzkārtējas ekspozīcijas ierakstīšanas laikā neizņemiet un nenomainiet atmiņas karti.

Kamēr notiek uzņemšana, tiešais skats nav pieejams. Atlasot tiešā skata režīmu, vienums Multiple exposure mode (Daudzkārtējas ekspozīcijas režīms) tiek atiestatīts uz Off (Izslēgts).

Daudzkārtējās ekspozīcijas fotogrāfijām tiek izmantoti pirmās ekspozīcijas uzņemšanas iestatījumi un fotogrāfijas informācija.

„Select first exposure (NEF) (Atlasīt pirmo ekspozīciju (NEF))”

Ja pirmajai ekspozīcijai atlasītais NEF (RAW) attēls ir bijis ierakstīts ar ISO jutības parametru no Hi 0,3 līdz Hi 2, elektroniskais priekšējā aizkara aizvars daudzkārtējā ekspozīcijā netiks izmantots arī tad, ja pielāgotajam iestatījumam d6 (Electronic front-curtain shutter (Elektroniskais priekšējā aizkara aizvars), 0 d6: Electronic front-curtain shutter (Elektroniskais priekšējā aizkara aizvars)) ir atlasīta opcija Enable (Iespējot).

Uzņemšana laika intervālā

Ja uzņemšana laika intervālā tiek aktivizēta pirms pirmās ekspozīcijas uzņemšanas, kamera ierakstīs ekspozīcijas ar atlasīto intervālu, līdz būs uzņemts daudzkārtējas ekspozīcijas izvēlnē norādītais kadru skaits (uzņemšanas ar intervāla taimeri izvēlnē norādītais uzņēmumu skaits tiek ignorēts). Šīs ekspozīcijas tiks ierakstītas kā viena fotogrāfija, un uzņemšana ar intervāla taimeri beigsies (ja daudzkārtējas ekspozīcijas režīmam ir atlasīta opcija On (single photo) (Ieslēgts (viena fotogrāfija)), tad arī daudzkārtējas ekspozīcijas uzņemšana beigsies automātiski).

Citi iestatījumi

Kamēr tiek uzņemta daudzkārtēja ekspozīcija, nevar formatēt atmiņas kartes un atsevišķas izvēlnes opcijas ir iekrāsotas pelēkā krāsā, un tās nevar mainīt.