Uzņemiet fotogrāfijas ar atlasīto intervālu, līdz būs ierakstīts norādītais uzņēmumu skaits. Ja izmantojat intervāla taimeri, izvēlieties atbrīvošanas režīmu, izņemot automātiskā taimera (E) režīmu.

Uzņemšana laika intervālā

Pirms uzņemšanas

Iekams sākt uzņemšanu laika intervālā, uzņemiet izmēģinājuma uzņēmumu ar pašreizējiem iestatījumiem un apskatiet rezultātus ekrānā. Kad esat iestatījuši jums vēlamos iestatījumus, aizveriet skatu meklētāja actiņas aizvaru, lai neļautu gaismai iespīdēt skatu meklētājā un mijiedarboties ar fotogrāfijām un ekspozīciju.

Iekams izvēlēties sākuma laiku, iestatīšanas izvēlnē atlasiet opciju Time zone and date (Laika josla un datums) un pārliecinieties, ka kameras pulkstenim ir iestatīts pareizs laiks un datums (0 Time zone and date (Laika josla un datums)).

Iesakām izmantot trijkāji un atspējot objektīva vibrācijas samazināšanu (VR). Iekams sākt uzņemšanu, uzstādiet kameru uz trijkāja. Lai nodrošinātu netraucētu uzņemšanu, pārliecinieties, ka kameras akumulators ir pilnībā uzlādēts. Ja rodas šaubas, pirms lietošanas uzlādējiet akumulatoru vai izmantojiet maiņstrāvas adapteri un barošanas savienotāju (pieejams atsevišķi).

 1. Atlasiet opciju Interval timer shooting (Uzņemšana ar intervāla taimeri).

  Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnē iezīmējiet opciju Interval timer shooting (Uzņemšana ar intervāla taimeri) un nospiediet 2, lai parādītu intervāla taimera iestatījumus.

 2. Noregulējiet intervāla taimera iestatījumus.

  Izvēlieties uzsākšanas dienu un laiku, intervālu, uzņēmumu skaitu intervālā, kā arī ekspozīcijas izlīdzināšanas, fotogrāfiju uzņemšanas bez skaņas, intervāla prioritātes un sākuma mapes opcijas.

  • Lai izvēlētos uzsākšanas dienu un laiku :

   Iezīmējiet vienumu Choose start day/time (Izvēlēties sākšanas dienu/laiku) un nospiediet 2.

   Iezīmējiet opciju un nospiediet J.

   Lai sāktu uzņemšanu nekavējoties, iezīmējiet opciju Now (Tagad). Lai uzņemšanu sāktu atlasītajā datumā un laikā, atlasiet vienumu Choose day/time (Izvēlēties dienu/laiku), pēc tam izvēlieties datumu un laiku un nospiediet J.

  • Lai izvēlētos intervālu starp uzņēmumiem:

   Iezīmējiet opciju Interval (Intervāls) un nospiediet 2.

   Izvēlieties intervālu (stundas, minūtes un sekundes) un nospiediet J.

  • Lai izvēlētos uzņēmumu skaitu intervālā:

   Iezīmējiet vienumu Intervals×shots/interval (Intervāli × uzņēmumi/intervāls) un nospiediet 2.

   Izvēlieties intervālu skaitu un uzņēmumu skaitu intervālā un nospiediet J.

   S (viena kadra) režīmā fotogrāfijas katrā intervālā tiks uzņemtas ar ātrumu, kas iestatīts pielāgotajam iestatījumam d1 (CL mode shooting speed (Pastāvīga maza ātruma uzņemšanas ātrums); 0 d1: CL mode shooting speed (Nepārtraukta lēna ātruma režīma uzņemšanas ātrums)).

  • Lai iespējotu vai atspējotu ekspozīcijas izlīdzināšanu:

   Iezīmējiet opciju Exposure smoothing (Ekspozīcijas izlīdzināšana) un nospiediet 2.

   Iezīmējiet opciju un nospiediet J.

  • Lai iespējotu vai atspējotu fotogrāfiju uzņemšanu bez skaņas:

   Iezīmējiet opciju Silent photography (Fotogrāfiju uzņemšana bez skaņas) un nospiediet 2.

   Iezīmējiet opciju un nospiediet J.

   Ja ir atlasīta opcija On (Ieslēgts), aizvara vai spoguļa skaņa būs dzirdama tikai tad, kad spogulis tiek pacelts vai nolaists, uzsākot vai beidzot fotografēšanu. Nevar izmantot autofokusu.

  • Lai izvēlētos intervāla prioritātes opciju:

   Iezīmējiet opciju Interval priority (Intervāla prioritāte) un nospiediet 2.

   Iezīmējiet opciju un nospiediet J.

   Ja ir atlasīta opcija On (Ieslēgts), uzņemšana laika intervālā tiks izbeigta, ja kamera nespēj fokusēties vai aizvara atbrīvošana ir atspējota cita iemesla dēļ.

  • Sākuma mapes opcijas izvēlēšanās:

   Iezīmējiet opciju Starting storage folder (Sākuma glabātavas mape) un nospiediet 2.

   Iezīmējiet opcijas un nospiediet 2, lai tās atlasītu vai atceltu atlasi. Nospiediet J, lai turpinātu.

 3. Sāciet uzņemšanu.

  Iezīmējiet opciju Start (Sākt) un nospiediet J. Pirmā uzņēmumu sērija tiks uzņemta norādītajā sākuma laikā vai pēc aptuveni 3 sekundēm, ja 2. darbībā vienumam Choose start day/time (Izvēlēties sākuma dienu/laiku) ir atlasīta opcija Now (Tagad). Uzņemšana turpināsies ar atlasīto intervālu, līdz būs uzņemti visi uzņēmumi.

Uzņemšanas laikā

Kad notiek uzņemšana laika intervālā, vadības panelī mirgos Q ikona. Tieši pirms nākamā uzņemšanas intervāla sākuma aizvara ātruma displejā tiks parādīts atlikušo intervālu skaits un apertūras displejā tiks parādīts atlikušo uzņēmumu skaits pašreizējā intervālā. Citos gadījumos atlikušo intervālu skaitu un katra intervāla uzņēmumu skaitu var apskatīt, nospiežot līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu (pēc pogas atbrīvošanas aizvara ātruma un apertūras atvēruma parametri tiek rādīti, līdz izslēdzas gaidstāves aktivizēšanas taimeris).

Kamēr norisinās uzņemšana laika intervālā, var regulēt iestatījumus, lietot izvēlnes un atskaņot attēlus. Ekrāns automātiski izslēgsies apmēram četras sekundes pirms katra intervāla. Ņemiet vērā, ka kameras iestatījumu mainīšana, kad ir aktīvs intervāla taimeris, var izraisīt uzņemšanas izbeigšanu.

Atbrīvošanas režīms

Neatkarīgi no atlasītā atbrīvošanas režīma kamera katrā intervālā uzņems norādīto uzņēmumu skaitu.

Uzņemšanas laika intervālā pauzēšana

Uzņemšanu laika intervālā var nopauzēt intervālu starplaikā, nospiežot J vai atlasot intervāla taimera izvēlnes vienumu Pause (Pauze).

Uzņemšanas ar intervāla taimeri atjaunošana

Lai atsāktu uzņemšanu nekavējoties, atlasiet opciju Restart (Atsākt).

Iezīmējiet opciju Restart (Atsākt) un nospiediet J.

Lai atsāktu uzņemšanu noteiktā laikā:

Vienumam Choose start day/time (Izvēlēties sākuma dienu/laiku) iezīmējiet opciju Choose day/time (Izvēlēties dienu/laiku) un nospiediet 2.

Izvēlieties sākuma datumu un laiku un nospiediet J.

Iezīmējiet opciju Restart (Atsākt) un nospiediet J.

Uzņemšanas ar intervāla taimeri pabeigšana

Lai pabeigtu uzņemšanu laika intervālā, iekams ir uzņemtas visas fotogrāfijas, atlasiet intervāla taimera izvēlnes opciju Off (Izslēgts).

Bez fotogrāfijas

Fotogrāfijas netiks uzņemtas ar atlasīto intervālu, ja pašreizējais intervāls beidzas, pirms ir uzņemtas iepriekšējā intervāla fotogrāfijas, ja ir pilna atmiņas karte vai ir atlasīts režīms AF-S un kamera nespēj fokusēties (ņemiet vērā, ka kamera fokusējas pirms katra uzņēmuma). Autofokusa režīmā, ja pēc astoņām sekundēm netiek uzņemta neviena fotogrāfija, kamera izbeigs uzņemšanu laika intervālā (vienumam Interval priority (Intervāla prioritāte) atlasīta opcija On (Ieslēgts)) vai arī pāries uz nākamo intervālu (vienumam Interval priority (Intervāla prioritāte) atlasīta opcija Off (Izslēgts)).

Nepietiek atmiņas

Ja atmiņas karte ir pilna, intervāla taimeris paliks aktīvs, bet attēli netiks uzņemti. Izdzēsiet dažus attēlus vai izslēdziet kameru un ievietojiet jaunu atmiņas karti, un turpiniet uzņemšanu (0 Uzņemšanas ar intervāla taimeri atjaunošana).

Vairākkadru uzņemšana

Iekams sākt uzņemšanu ar intervāla taimeri, noregulējiet vairākkadru uzņemšanas iestatījumus. Ja ekspozīcijas, zibspuldzes vai ADL vairākkadru uzņemšana ir aktīva, kamēr ir spēkā uzņemšana ar intervāla taimeri, katrā intervālā kamera uzņems fotogrāfiju skaitu vairākkadru uzņemšanas programmā neatkarīgi no tā, kāds uzņēmumu skaits norādīts intervāla taimera izvēlnē. Ja baltā balansa vairākkadru uzņemšana ir aktīva, kamēr notiek uzņemšana laika intervālā, kamera uzņems vienu fotogrāfiju katrā intervālā un apstrādās to, lai izveidotu vairākkadru uzņemšanas programmā norādīto kopiju skaitu. Ņemiet vērā, ka vairākkadru uzņemšanu nevar izmantot tad, ja uzņemšanas laika intervālā režīmā vienumam Interval priority (Intervāla prioritāte) ir atlasīta opcija On (Ieslēgts).

Uzņemšana laika intervālā

Izvēlieties intervālu, kas ir ilgāks par laiku, kas nepieciešams, lai uzņemtu atlasīto uzņēmumu skaitu, un, ja izmantojat zibspuldzi, laiku, kas nepieciešams, lai uzlādētu zibspuldzi. Ja intervāls ir par īsu, uzņemto fotogrāfiju skaits var būt mazāks nekā skaits, kas ir norādīts 2. darbībā (intervālu skaits reizināts ar uzņēmumu skaitu intervālā), vai arī zibspuldze var uzplaiksnīt ar jaudu, kas mazāka par to, kas nepieciešama pilnai ekspozīcijai. Ja intervāla laikā tiek uzņemts vairāk nekā viens uzņēmums, zibspuldzes izlāde var būt mazāka par vēlamo līmeni. Uzņemšanu laika intervālā nevar kombinēt ar atsevišķām kameras funkcijām, tostarp tiešā skata režīmu, video ierakstīšanu, uzņemšanas ar laika intervāliem video (0 Time-lapse movie (Uzņemšanas ar laika intervāliem video)), ilgu ekspozīciju (fotogrāfiju uzņemšana režīmos „spuldzīte” vai „laiks”) un fokusa nobīdi (0 Focus shift shooting (Uzņemšana ar fokusa nobīdi)). Turklāt uzņemšana laika intervālā nav pieejama, ja pielāgotajam iestatījumam g1 (Custom control assignment (Pielāgotas vadības piešķire)) > Shutter-release button (Aizvara atbrīvošanas poga) (0 g1: Custom control assignment (Pielāgotas vadības piešķire)) ir atlasīta opcija Record movies (Ierakstīt video). Tā kā aizvara ātrums, kadru uzņemšanas ātrums un laiks, kas nepieciešams attēlu ierakstīšanai, intervāliem var būt dažāds, tad ņemiet vērā, ka var mainīties arī laiks no viena intervāla beigām līdz nākamā intervāla sākumam. Ja fotografēšanu nevar turpināt ar pašreizējiem iestatījumiem (piemēram, ja manuālajā ekspozīcijas režīmā atlasītais ātrums ir A vai %, ja intervāls ir nulle, vai arī sākuma laiks ir pēc mazāk nekā vienas minūtes), ekrānā tiks parādīts brīdinājums.

Uzņemšana ar intervāla taimeri tiks nopauzēta, ja ir atlasīta opcija E (automātiskais taimeris) vai kamera tiek izslēgta un pēc tam atkal ieslēgta (ja kamera ir izslēgta, akumulatorus un atmiņas kartes var mainīt, neizbeidzot fotogrāfiju uzņemšanu ar intervāla taimeri). Uzņemšanas pauzēšana neietekmē intervāla taimera iestatījumus.

Fotogrāfiju uzņemšana bez skaņas

Atlasot vienumam Silent photography (Fotogrāfiju uzņemšana bez skaņas) iestatījumu On (Ieslēgts), tiek atspējotas dažas kameras funkcijas, tostarp: