Snimite dve do deset NEF (RAW) ekspozicije kao jednu fotografiju.

Kreiranje višestrukih ekspozicija

Višestruke ekspozicije ne mogu da se snime u živom prikazu slike. Izađite iz živog prikaza slike pre nego što nastavite.

Produžena vremena snimanja

Ako se monitor isključi u toku reprodukcije ili operacija menija i nijedna operacija se ne izvrši oko 30 s, fotografisanje će se okončati i višestruka ekspozicija će se kreirati od ekspozicija koje su snimljene do tog trenutka. Dostupno vreme za snimanje sledeće ekspozicije može da se produži birajući duža vremena za Prilagođeno podešavanje c2 (Tajmer pripravnosti, 0 c2:

 1. Izaberite Višestruka ekspozicija.

  Markirajte Višestruka ekspozicija u meniju fotografisanja fotografije i pritisnite 2.

 2. Izaberite režim.

  Markirajte Režim višestruke ekspozicije i pritisnite 2, zatim pritisnite 1 ili 3 da biste izabrali željeni režim i pritisnite J da biste ga izabrali.

  Ako je Uključeno (serija) ili Uklj. (pojedinačna fotografija) izabrano, n ikona će se prikazati na kontrolnom displeju.

 3. Birajte broj snimaka.

  Markirajte Broj snimaka i pritisnite 2.

  Pritisnite 1 ili 3 da biste izabrali broj ekspozicija koje će se kombinovati da bi formirale pojedinačnu fotografiju i pritisnite J.

  BKT dugme

  Ako je Višestruka ekspozicija izabrana za Prilagođeno podešavanje f1 (Korisničko dodeljivanje kontrola) > Dugme BKT + y (0 f1: Korisničko dodeljivanje kontrola), možete da izaberete režim višestruke ekspozicije pritiskajući BKT dugme i rotirajući glavni komandni točkić, a broj snimaka pritiskajući BKT dugme i rotirajući pomoćni komandni točkić. Režim i broj snimaka su prikazani na kontrolnom displeju: ikone koje predstavljaju režim su a za Isključeno, B za Uklj. (pojedinačna fotografija) i b za Uključeno (serija).

 4. Izaberite režim preklapanja.

  Markirajte Režim preklapanja i pritisnite 2, zatim pritisnite 1 ili 3 da biste izabrali željeni režim i pritisnite J da biste ga izabrali.

 5. Birajte da li da sačuvate individualne ekspozicije.

  Da biste izabrali da li da sačuvate ili obrišete individualne snimke koji čine višestruku ekspoziciju, markirajte Zadrži sve ekspozicije i pritisnite 2, zatim pritisnite 1 ili 3 da biste izabrali željenu opciju i pritisnite J da biste je izabrali.

 6. Birajte prvu ekspoziciju.

  Da biste izabrali prvu ekspoziciju sa postojećih fotografija snimljenim sa Velika izabranim za Veličina slike > NEF (RAW) u meniju snimanja fotografije, markirajte Izaberi prvu ekspoziciju (NEF) i pritisnite 2. Koristite višenamenski birač da markirate željenu sliku i pritisnite J da izaberete (za pregled markirane slike u punom kadru, pritisnite i držite X dugme). Da biste izabrali između slika u različitom slotu ili fascikli, pritisnite W (M) dugme.

 7. Kadrirajte fotografiju, fokusirajte i snimajte.

  U kontinualnim režimima okidanja, fotoaparat snima sve ekspozicije u pojedinačnom rafalu. Ako je Uključeno (serija) izabrana, fotoaparat će nastaviti da snima višestruke ekspozicije dok je dugme okidača pritisnuto; ako je Uklj. (pojedinačna fotografija) izabrano, fotografisanje višestruke ekspozicije će se okončati nakon prve fotografije. U režimu samookidača, fotoaparat će automatski snimiti broj ekspozicija koji je izabran u Koraku 3, bez obzira na izabranu opciju za Prilagođeno podešavanje c3 (Samookidač) > Broj snimaka (0 c3: Samookidač); interval između snimaka je, međutim, kontrolisan od strane Prilagođenog podešavanja c3 (Samookidač) > Interval između snimaka. U drugim režimima okidanja, jedna fotografija će se snimiti svaki put kada se dugme okidača pritisne; nastavite da snimate dok sve ekspozicije ne budu snimljene. Ako ste izabrali postojeću NEF (RAW) sliku kao prvu ekspoziciju u Koraku 6, fotografisanje će početi od druge ekspozicije. Za informacije o prekidanju višestruke ekspozicije pre nego što se sve fotografije snime, pogledajte „Okončavanje višestrukih ekspozicija“ (0 Kraj višestrukih ekspozicija).

  n ikona će blještati dok se fotografisanje ne okonča. Ako je Uključeno (serija) izabrano, fotografisanje sa višestrukom ekspozicijom će se okončati samo kada je Isključeno izabrano za režim višestruke ekspozicije; ako je Uklj. (pojedinačna fotografija) izabrano, fotografisanje sa višestrukom ekspozicijom će se automatski okončati kada se višestruka ekspozicija okonča. n ikona se gubi sa prikaza kada se fotografisanje sa višestrukom ekspozicijom okonča.

Korišćenje dugmeta i

Opcijama navedenim ispod može da se pristupi pritiskajući K dugme u toku višestruke ekspozicije, a zatim pritiskajući dugme i. Koristite ekran na dodir ili se krećite kroz meni koristeći višenamenski birač, pritiskajući 1 ili 3 da biste markirali stavke i pritiskajući J da biste ih izabrali.

 • Prikaži napredak: Vidite pregled napravljen od ekspozicija snimljenih na trenutnu tačku.
 • Snimi ponovo posl. Ekspoziciju: Snimite ponovo najnoviju ekspoziciju.
 • Sačuvaj i izađi: Napravite višestruku ekspoziciju od ekspozicija snimljenih na trenutnu tačku.
 • Odbaci i izađi: Izađite bez snimanja višestruke ekspozicije. Ako je Uključeno izabrano za Zadrži sve ekspozicije, individualne ekspozicije će se sačuvati.

Dugme i

Kraj višestrukih ekspozicija

Da biste okončali višestruku ekspoziciju pre nego što se određeni broj ekspozicija snimi, izaberite Isključeno za režim višestruke ekspozicije ili pritisnite K dugme posle kojeg dugme i i izaberite ili Sačuvaj i izađi ili Odbaci i izađi. Ako se fotografisanje okonča ili vi izaberete Sačuvaj i izađi pre nego što se određeni broj ekspozicija snimi, višestruka ekspozicija će se kreirati od ekspozicija koje su bile snimljene do tad. Ako je Prosečno izabrano za Režim preklapanja, pojačanje svetla će se podesiti kako bi odrazio broj ekspozicija koje su se zaista snimile. Imajte na umu da će se fotografisanje automatski okončati ako se:

 • Resetovanje sa dva dugmeta izvrši
 • Fotoaparat isključi
 • Punjiva baterija istroši

Višestruka ekspozicija

Na višestruke ekspozicije može da utiče šum (nepravilno raspoređeni svetli pikseli, fog šum ili linije).

Ne uklanjajte ili ne menjajte memorijsku karticu dok snimate višestruku ekspoziciju.

Živi prikaz slike nije dostupan dok je fotografisanje u toku. Biranje živog prikaza slike resetuje Režim višestruke ekspozicije na Isključeno.

Podešavanja fotografisanja i informacije o fotografiji za fotografije višestruke ekspozicije su one za prvu ekspoziciju.

„Izaberi prvu ekspoziciju (NEF)“

Ako je NEF (RAW) slika izabrana za prvu ekspoziciju snimljena pri ISO osetljivosti od Hi 0,3 do Hi 2, elektronski zatvarač prednje zavese se neće koristiti u toku višestruke ekspozicije čak i ako je Omogući izabrano za Prilagođeno podešavanje d6 (Elekt. zatv. prednje zavese, 0 d6: Elekt. zatv. prednje zavese).

Intervalsko fotografisanje

Ako je intervalsko fotografisanje aktivirano pre nego što se prva ekspozicija snimi, fotoaparat će snimiti ekspozicije u izabranom intervalu dok se broj ekspozicija navedenih u meniju višestruke ekspozicije ne snimi (broj snimaka navedenih u meniju intervalskog fotografisanja se ignoriše). Ove ekspozicije će zatim biti snimljene kao pojedinačna fotografija i intervalsko fotografisanje će se okončati (ako je Uklj. (pojedinačna fotografija) izabrana za režim višestruke ekspozicije, fotografisanje višestruke ekspozicije će se takođe automatski okončati).

Ostala podešavanja

Dok se višestruka ekspozicija snima, memorijske kartice ne mogu da se formatiraju, a neke stavke menija su u sivoj boji i ne mogu da se promene.