Tato položka se zobrazuje pouze tehdy, je-li ve fotoaparátu vložena paměťová karta Eye-Fi (dostupná samostatně od dodavatelů třetích stran). Chcete-li přenést snímky do předvoleného cílového místa, vyberte možnost Povolit. Mějte na paměti, že snímky nelze přenést, pokud je síla signálu nedostatečná. Před přenesením snímků pomocí Eye-Fi vyberte možnost Zakázat v položce Režim V letadle (0 Režim V letadle) a v položce Bluetooth > Připojení k síti (0 Bluetooth).

Dodržujte všechny místní zákony týkající se bezdrátových zařízení a vyberte možnost Zakázat tam, kde jsou bezdrátová zařízení zakázána.

Karty Eye-Fi

Karty Eye-Fi mohou vysílat bezdrátové signály i při výběru možnosti Zakázat. Symbol g zobrazený při výběru možnosti Zakázat označuje, že fotoaparát není schopen ovládat kartu Eye-Fi (0 g: Chyba); vypněte fotoaparát a vyjměte kartu.

Při použití karty Eye-Fi vyberte delší čas v uživatelské funkci c2 (Časovač pohotovost. režimu, 0 c2: Časovač pohotovost. režimu).

Vyhledejte informace v návodu poskytovaném s kartou Eye-Fi a veškeré dotazy směrujte na výrobce karty. Fotoaparát lze použít k zapnutí a vypnutí karet Eye-Fi, ale nemusí podporovat ostatní funkce Eye-Fi.

Režim V letadle (0 Režim V letadle)

Povolením režimu V letadle se zakáže přenos pomocí Eye-Fi. Chcete-li obnovit přenos pomocí Eye-Fi, vyberte možnost Zakázat v položce Režim V letadle před výběrem možnosti Povolit v položce Přenos pomocí Eye-Fi.

Pokud je vložena karta Eye-Fi, je její stav indikován symbolem na obrazovce informací:

  • d: Přenos pomocí Eye-Fi je zakázán.
  • e: Přenos pomocí Eye-Fi je povolen, ale nejsou k dispozici žádné snímky pro přenos.
  • f (statický): Přenos pomocí Eye-Fi je povolen; čeká se na zahájení přenosu.
  • f (animovaný): Přenos pomocí Eye-Fi je povolen; probíhá přenos dat.
  • g: Chyba – fotoaparát nemůže ovládat kartu Eye-Fi. Pokud se na kontrolním panelu nebo v hledáčku zobrazuje blikající symbol W, zkontrolujte, jestli je firmware karty Eye-Fi aktuální; pokud závada přetrvává i po provedení aktualizace firmwaru karty, vložte jinou kartu nebo po zkopírování všech snímků na kartě do počítače či jiného úložiště naformátujte kartu ve fotoaparátu. Pokud symbol W nebliká, lze normálně fotografovat, ale nemusí být možné změnit nastavení Eye-Fi.

Podporované karty Eye-Fi

Některé karty nemusí být dostupné v některých zemích a regionech; více informací vám poskytne výrobce. Karty Eye-Fi lze využívat pouze v zemi, kde byly zakoupeny. Ujistěte se, že byl firmware karty Eye-Fi aktualizován na nejnovější verzi.