Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις ευαισθησίας ISO.

  • Μέγιστη ευαισθησία: Διαλέξτε το μέγιστο όριο για τον αυτόματο έλεγχο ευαισθησίας ISO μεταξύ των τιμών ISO 200 και Hi 5. Ο αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO χρησιμοποιείται στις λειτουργίες P, S και A και όταν έχει επιλεχθεί Ενεργοποίηση για Αυτόμ. έλεγχος ISO (λειτ. M) στη λειτουργία M.
  • Αυτόμ. έλεγχος ISO (λειτ. M): Επιλέξτε Ενεργοποίηση για τη λειτουργία αυτόματου ελέγχου ευαισθησίας ISO στη λειτουργία M, Απενεργοποίηση για να χρησιμοποιήσετε την επιλεγμένη τιμή για Ευαισθησία ISO (λειτουργ. M).
  • Ευαισθησία ISO (λειτουργ. M): Διαλέξτε την ευαισθησία ISO για τη λειτουργία M μεταξύ των τιμών ISO 100 και Hi 5. Ο αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO χρησιμοποιείται σε άλλες λειτουργίες.

Αυτόματος Έλεγχος Ευαισθησίας ISO

Σε υψηλές ευαισθησίες ISO, η φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να αντιμετωπίσει δυσκολία στην εστίαση και ενδέχεται να αυξηθεί ο θόρυβος (φωτεινά pixel σε τυχαία διάταξη, ομίχλη ή γραμμές). Αυτό μπορεί να αποτραπεί διαλέγοντας μία χαμηλότερη τιμή για Ρυθμίσεις ευαισθησίας ISO > Μέγιστη ευαισθησία.