Snimite fotografije u izabranom intervalu dok se određen broj snimaka ne snimi. Izaberite režim okidanja koji nije samookidač (E) i sa podignutim ogledalom (Mup) kada koristite intervalski tajmer.

Intervalsko fotografisanje

Pre fotografisanja

Pre početka intervalskog fotografisanja, snimite probni snimak pri trenutnim podešavanjima i pregledajte rezultate na monitoru. Kada se jednom podešavanja prilagode na vaše zadovoljstvo, uklonite gumeni štitnik okulara i prekrijte tražilo sa dostavljenim poklopcem okulara da biste sprečili da svetlo uđe putem tražila i da utiče na fotografije i ekspoziciju.

Pre nego što izaberete vreme pokretanja, izaberite Vremenska zona i datum u meniju podešavanja i postarajte se da sat fotoaparata bude podešen na pravilno vreme i datum (0 Vremenska zona i datum).

Preporučuje se korišćenje stativa. Montirajte fotoaparat na stativ pre nego što fotografisanje počne. Da biste se postarali da fotografisanje ne bude prekinuto, postarajte se da punjiva baterija fotoaparata bude u potpunosti napunjena. Ako niste sigurni, napunite punjivu bateriju pre korišćenja i koristite AC adapter i priključak napajanja (dostupan odvojeno).

 1. Izaberite Intervalsko fotografisanje.

  Markirajte Intervalsko fotografisanje u meniju fotografisanja i pritisnite 2 da biste prikazali podešavanja intervalskog tajmera.

 2. Prilagodite podešavanja intervalskog tajmera.

  Izaberite opciju pokretanja, interval, broj snimaka po intervalu i opciju ujednačavanja ekspozicije.

  • Da biste izabrali opciju pokretanja:

   Markirajte Opcije početka i pritisnite 2.

   Markirajte opciju i pritisnite J.

   Da biste odmah počeli sa snimanjem, izaberite Sada. Da biste pokrenuli fotografisanje pri izabranom datumu i vremenu, izaberite Izaberite dan i vreme početka, zatim izaberite datum i vreme i pritisnite J.

  • Da biste izabrali interval između snimaka:

   Markirajte Interval i pritisnite 2.

   Izaberite interval (sate, minute i sekunde) i pritisnite J.

  • Da biste izabrali broj snimaka po intervalu:

   Markirajte Br. intervala× snimaka/interval i pritisnite 2.

   Izaberite broj intervala i broj snimaka po intervalu i pritisnite J.

   U S režimu (pojedinačna slika), fotografije za svaki interval će biti snimljene pri brzini izabranoj za Prilagođeno podešavanje d1 (Brzina fotografisanja u CL režimu; 0 d1: Brzina fotografisanja u CL režimu).

  • Da biste omogućili ili onemogućili ujednačavanje ekspozicije:

   Markirajte Ujednačavanje ekspozicije i pritisnite 2.

   Markirajte opciju i pritisnite J.

 3. Pokrenite fotografisanje.

  Markirajte Pokreni i pritisnite J. Prva serija snimaka će se snimiti pri određenom vremenu pokretanja ili nakon oko 3 s ako je Sada izabrano za Opcije početka u Koraku 2. Fotografisanje će se nastaviti pri izabranom intervalu dok svi snimci ne budu snimljeni.

U toku fotografisanja

U toku intervalskog fotografisanja, lampica pristupanja memorijskoj kartici će blještati. Odmah pre nego što se sledeći interval fotografisanja započne, prikaz brzine zatvarača će pokazati broj preostalih intervala a prikaz blende će pokazati broj preostalih snimaka u trenutnom intervalu. U drugim prilikama, broj preostalih intervala i broj snimaka u svakom intervalu može da se pregleda pritiskajući dugme okidača do pola (kada se jednom dugme okine, brzina zatvarača i blenda će se prikazati dok tajmer pripravnosti ne istekne).

Lampica pristupanja memorijskoj kartici

Podešavanja mogu da se prilagode, meniji da se koriste i slike da se reprodukuju dok je intervalsko fotografisanje u toku. Monitor će se automatski isključiti na oko četiri sekunde pre svakog intervala. Imajte na umu da menjanje podešavanja fotoaparata dok je intervalski tajmer aktivan može da dovede do toga da se fotografisanje okonča.

Režim okidanja

Bez obzira na izabrani režim okidanja, fotoaparat će snimiti određeni broj snimaka pri svakog intervalu.

Pauziranje intervalskog fotografisanja

Intervalsko fotografisanje može da se pauzira između intervala pritiskajući J ili birajući Pauza u meniju intervalskog tajmera.

Ponovno nastavljanje intervalskog fotografisanja

Da biste ponovo nastavili fotografisanje, izaberite Ponovo pokreni.

Markirajte Ponovo pokreni i pritisnite J.

Da biste ponovo nastavili fotografisanje pri određenom vremenu:

Za Opcije početka, markirajte Izaberite dan i vreme početka i pritisnite 2.

Izaberite datum i vreme početka i pritisnite J.

Markirajte Ponovo pokreni i pritisnite J.

Okončavanje intervalskog fotografisanja

Da biste okončali intervalsko fotografisanje pre nego što se sve fotografije snime, izaberite Isključeno na meniju intervalskog tajmera.

Nema fotografije

Fotoaparat će preskočiti trenutni interval ako se bilo koja od sledećih situacija pojavljuje na osam sekundi ili duže nakon što je interval trebao da se pokrene: fotografija ili fotografije za prethodni interval još nisu snimljene, memorijska kartica je puna ili fotoaparat nije u mogućnosti da se fokusira koristeći pojedinačni servo autofokusa (AF-S ili je pojedinačni servo autofokusa izabran za AF-A) ili kada je Fokus izabran za Prilagođeno podešavanje a1 (Izbor prioriteta AF-C) u AF-C (imajte na umu da se fotoaparat fokusira ponovo pre svakog snimka). Fotografisanje će se ponovo nastaviti sa sledećim intervalom.

Nema memorije

Ako je memorijska kartica puna, intervalski tajmer će ostati aktivan ali nijedna slika neće biti snimljena. Nastavite fotografisanje (0 Ponovno nastavljanje intervalskog fotografisanja) nakon brisanja nekih slika ili isključite fotoaparat i ubacite drugu memorijsku karticu.

Intervalsko fotografisanje

Izaberite interval koji je duži od vremena potrebno za snimanje izabranog broja snimaka i, ako koristite blic, vremena potrebnog da se blic promeni. Ako je interval prekratak, broj snimljenih fotografija može da bude manji od ukupno navedenih u Koraku 2 (broj intervala pomnoženih brojem snimaka po intervalu) ili blic može da okine pri manjem napajanju potrebnom za punu ekspoziciju. Intervalsko fotografisanje ne može da se kombinuje sa dugačkim ekspozicijama (beskonačna ekspozicija ili vremensko fotografisanje) ili intervalskim filmovima (0 Intervalski film) i nije dostupno u živom prikazu slike ili kada je Snimanje filmova izabrano za Prilagođeno podešavanje g1 (Korisničko dodeljivanje kontrola) > Dugme okidača (0 g1: Korisničko dodeljivanje kontrola). Imajte na umu da zato što brzina zatvarača, broj slika u sekundi i vreme potrebno za snimanje slika može da se razlikuje od jednog intervala do sledećeg, vreme između kraja jednog intervala i početka sledećeg može da se razlikuje. Ako fotografisanje ne može da se nastavi pri trenutnim podešavanjima (na primer, ako je brzina zatvarača A ili % trenutno izabrana u režimu M, interval je nula, ili je vreme pokretanja za manje od minute), upozorenje će se prikazati na monitoru.

Intervalsko fotografisanje će se pauzirati kada se E (samookidač) izabere ili ako je fotoaparat isključen a zatim ponovo uključen (kada je fotoaparat isključen, punjive baterije i memorijske kartice mogu da se zamene bez okončavanja intervalskog fotografisanja). Pauziranje fotografisanja ne utiče na podešavanja intervalskog tajmera.

Bracketing

Prilagodite bracketing podešavanja pre nego što pokrenete intervalsko fotografisanje. Ako je ekspozicija, blic ili ADL bracketing aktivan dok je intervalsko fotografisanje na snazi, fotoaparat će snimiti broj snimaka u bracketing programu pri svakom intervalu, bez obzira na navedeni broj snimaka u meniju intervalskog tajmera. Ako je bracketing balansa bele aktivan dok je intervalsko fotografisanje na snazi, fotoaparat će snimiti jedan snimak pri svakom intervalu i obraditi ga da bi napravio broj kopija navedenih u bracketing programu.