Birajte maksimalni kadar naprednog broja za režim u Cl (kontinualna mala brzina).