Izvēlieties funkcijas, kas tiks piešķirtas kameras vadības elementiem, lai tās izmantotu atsevišķi vai arī kombinācijā ar grozāmajiem komandu pārslēgiem, ja tiešā skata režīmā tiešā skata atlasītājs ir pagriezts uz 1.

Nospiest

Lai izvēlētos lomas, ko pildīs tālāk minētie vadības elementi, iezīmējiet opciju un nospiediet kursortaustiņa vidējo pogu:

0 Pv poga
v Fn1 poga
x Fn2 poga
8 Apakškomandu kursortaustiņa vidējā poga
G Aizvara atbrīvošanas poga

„Nospiest” un „Nospiest + grozāmie komandu pārslēgi”

Noteiktas lomas nevar tikt piešķirtas vienlaikus gan dažu vadības elementu funkcijai „nospiest”, gan arī kombinācijai „nospiest + komanda”. Šādas lomas piešķiršana funkcijai „nospiest”, kad tā jau ir piešķirta kombinācijai „nospiest + grozāmais komandu pārslēgs”, iestata „nospiest + grozāmais komandu pārslēgs” opciju None (Nekas), savukārt šādas lomas piešķiršana kombinācijai „nospiest + grozāmie komandu pārslēgi”, kad tā jau ir piešķirta funkcijai „nospiest”, iestata „nospiest” opciju None (Nekas).

Šiem vadības elementiem var piešķirt šādas funkcijas:

Opcija 0 v x 8 G
tPower aperture (open) (Elektriski pielāgojams apertūras atvērums (atvērt))
qPower aperture (close) (Elektriski pielāgojams apertūras atvērums (aizvērt))
iExposure compensation + (Ekspozīcijas kompensācija +)
hExposure compensation – (Ekspozīcijas kompensācija –)
rIndex marking (Indeksu atzīmēšana)
sView photo shooting info (Skatīt fotogrāfiju uzņemšanas informāciju)
BAE/AF lock (AE/AF fiksators)
CAE lock only (Tikai AE fiksators)
EAE lock (Hold) (AE fiksators (turēt))
FAF lock only (Tikai AF fiksators)
CTake photos (Uzņemt fotogrāfijas)
1Record movies (Ierakstīt video)
None (Nekas)

Pieejamas šādas opcijas:

Elektriski pielāgojams apertūras atvērums

Elektriski pielāgojams apertūras atvērums ir pieejams tikai ekspozīcijas režīmos A un M; to nevar izmantot laikā, kad tiek rādīta fotogrāfijas uzņemšanas informācija (6 ikona norāda, ka nevar izmantot elektriski pielāgojamo apertūras atvērumu). Regulējot apertūru, displejs var mirgot.

„Record movies” (Ierakstīt video)

Ja vienumam Shutter-release button (Aizvara atbrīvošanas poga) ir atlasīta opcija Record movies (Ierakstīt video), uzņemšana laika intervālā nav pieejama.

Nospiest + grozāmie komandu pārslēgi

Lai izvēlētos lomas, kas tiks piešķirtas tālāk minētajiem vadības elementiem kombinācijā ar grozāmajiem komandu pārslēgiem, iezīmējiet opciju un nospiediet kursortaustiņa vidējo pogu:

1 Pv poga + y
w Fn1 poga + y
9 Apakškomandu kursortaustiņa vidējā poga + y

Tālāk minētās funkcijas var veikt, nospiežot šos vadības elementus un grozot grozāmo komandu pārslēgu:

A Pielāgotie iestatījumi: kameras iestatījumu precīza ieregulēšana

a: Autofocus (Autofokuss)

b: Metering/exposure (Mērīšana/ekspozīcija)

c: Timers/AE lock (Taimeri/AE fiksators)

d: Shooting/display (Uzņemšana/displejs)

e: Bracketing/flash (Vairākkadru uzņemšana/zibspuldze)

f: Controls (Vadība)

g: Movie (Video)