Birajte podešavanje ili podešavanja u nosaču kada je automatski bracketing na snazi. Birajte AE i bracketing blica (j) da biste izvršili i ekspoziciju i bracketing na nivou blica, AE bracketing (k) da biste stavili na nosač samo ekspoziciju, Bracketing blica (l) da biste izvršili samo bracketing na nivou blica, Bracketing balansa bele (m) da biste izvršili bracketing balansa bele ili ADL bracketing (y) da biste izvršili bracketing koristeći Active D-Lighting. Imajte na umu da bracketing balansa bele nije dostupan pri podešavanjima kvaliteta slike od NEF (RAW) ili NEF (RAW) + JPEG.