Фотокамера AF-C фокустау режимінде фокусталмай тұрып фотосуреттерді түсіруге болатын-болмайтынын таңдаңыз.

Параметр Сипаттама
G Release (Босату) Фотосуреттер ысырманы босату түймешігі басылған кезде түсіріледі (босату басымдығы).
F Focus (Фокустау) Фотосуреттерді фотокамера фокуста болғанда ғана түсіруге болады (фокус басымдығы).

Таңдалған параметрге қарамастан, фокус режимі үшін AF-C таңдалғанда фокус құлыпталмайды. Фотокамера ысырманы босатқанша фокусты реттеуді жалғастырады.

A Қолданушы параметрлері: фотокамера параметрлерін дәл реттеу

a: Autofocus (Автофокус)

b: Metering/exposure (Өлшеу/экспозиция)

c: Timers/AE lock (Таймерлер/АЭ құлпы)

d: Shooting/display (Суретке түсіру/дисплей)

e: Bracketing/flash (Брекетинг/жарқыл)

f: Controls (Басқару элементтері)

g: Бейнефильм