Бейнефильм режимі үшін i мәзірінде көрсетілетін параметрлерді таңдаңыз. Келесі параметрлерді қажетті орынды белгілеу, J түймешігін басу және қажетті параметрді таңдау арқылы мәзірдегі кез келген орынға тағайындауға болады.

Параметр
J Choose image area (Кескін аумағын таңдау)
G Frame size and rate/Image quality (Кадр өлшемі және жылдамдығы/Кескін сапасы)
E Exposure compensation (Экспозиция түзетілімі)
9 ISO sensitivity settings (ISO сезімталдық параметрлері)
m White balance (Ақ түс балансы)
h Set Picture Control (Picture Control режимін орнату)
y Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting)
w Metering (Өлшеу)
s Flash mode (Жарқыл режимі)
t AF-area mode (АФ аумағының режимі)
u Vibration reduction (Дірілді азайту)
4 Electronic VR (Электрондық ДА)
H Microphone sensitivity (Микрофон сезімталдығы)
5 Attenuator (Аттенюатор)
6 Frequency response (Жиілікке қатысты сипаттама)
7 Wind noise reduction (Жел шуын азайту)
8 Headphone volume (Құлаққаптың дыбыс деңгейі)
W Peaking highlights (Фокусты көрсететін белгіленген тұстар)
9 Highlight display (Белгіленген тұсты көрсету)
3 Monitor/viewfinder brightness (Монитор/көріністапқыш жарықтығы)
Z Bluetooth connection (Bluetooth байланысы)
U Wi-Fi connection (Wi-Fi байланысы)

A Қолданушы параметрлері: фотокамера параметрлерін дәл реттеу

a: Autofocus (Автофокус)

b: Metering/exposure (Өлшеу/экспозиция)

c: Timers/AE lock (Таймерлер/АЭ құлпы)

d: Shooting/display (Суретке түсіру/дисплей)

e: Bracketing/flash (Брекетинг/жарқыл)

f: Controls (Басқару элементтері)

g: Бейнефильм