Бейнефильм режимінде J түймешігіне тағайындалатын рөлді таңдаңыз. Таңдалған параметрге қарамастан, АФ аумағын автоматты түрде таңдау АФ аумағының режимі таңдалған кезде фокусты бақылау үшін J түймешігін пайдалануға болады.

Параметр Сипаттама
K Select center focus point (Орталық фокустау нүктесін таңдау) J түймешігін басу орталық фокустау нүктесін таңдайды.
p Zoom on/off (Масштабтауды қосу/өшіру) Ағымдағы фокустау нүктесінің айналасындағы аумақта дисплейді ұлғайту үшін J түймешігін басыңыз (масштабтау арақатынасын таңдау үшін Zoom on/off (Масштабтауды қосу/өшіру) пәрменін белгілеп, 2 түймешігін басыңыз).
1 Record movies (Бейнефильмдер жазу) Бейнефильм жазуды бастау және тоқтату үшін J түймешігін басыңыз.
  None (Жоқ) J түймешігін басудың әсері жоқ.

A Қолданушы параметрлері: фотокамера параметрлерін дәл реттеу

a: Autofocus (Автофокус)

b: Metering/exposure (Өлшеу/экспозиция)

c: Timers/AE lock (Таймерлер/АЭ құлпы)

d: Shooting/display (Суретке түсіру/дисплей)

e: Bracketing/flash (Брекетинг/жарқыл)

f: Controls (Басқару элементтері)

g: Бейнефильм