Бейнефильм режимінде нысан фокустау нүктесінен кеткенде немесе нысан мен фотокамера арасынан бірдеңе өткенде фокустау қаншалықты тез жауап беретінін таңдаңыз. 7 (Low (Төмен)) және 1 (High (Жоғары)) арасындағы мәндерден таңдаңыз. Бұл мән неғұрлым жоғарырақ болса, жауап соғұрлым баяуырақ болады және нысан мен фотокамера арасынан бірдеңе өткенде бастапқы нысандағы фокусты жоғалту ықтималдығы соғұрлым азырақ болады. Бұл мән неғұрлым төменірек болса, фотокамера нысанның фокустау аумағына соғұрлым тезірек жауап береді (фокусты бір аумақтағы жаңа нысанға жылжытады).

A Қолданушы параметрлері: фотокамера параметрлерін дәл реттеу

a: Autofocus (Автофокус)

b: Metering/exposure (Өлшеу/экспозиция)

c: Timers/AE lock (Таймерлер/АЭ құлпы)

d: Shooting/display (Суретке түсіру/дисплей)

e: Bracketing/flash (Брекетинг/жарқыл)

f: Controls (Басқару элементтері)

g: Бейнефильм