Фотокамера Nikon шығармашыл жарық жүйесін қолдайтын қосымша жарқыл бөлігімен бірге пайдаланылғанда On (Қосулы) күйі таңдалса, Preview (Алдын ала қарау) пәрмені f2 (Custom control assignment (Қолданушы басқару элементін тағайындау)) қолданушы параметрін пайдаланып тағайындалған түймешікті басу жарқылмен жарықтандыру әсерлерін алдын ала қарау үшін пайдалануға болатын кескінді қалыптастыруға арналған жарқылды шығарады. Off (Өшірулі) күйі таңдалса, кескінді қалыптастыруға арналған жарқыл шығарылмайды.

A Қолданушы параметрлері: фотокамера параметрлерін дәл реттеу

a: Autofocus (Автофокус)

b: Metering/exposure (Өлшеу/экспозиция)

c: Timers/AE lock (Таймерлер/АЭ құлпы)

d: Shooting/display (Суретке түсіру/дисплей)

e: Bracketing/flash (Брекетинг/жарқыл)

f: Controls (Басқару элементтері)

g: Бейнефильм