Фотосурет режимі үшін i мәзірінде көрсетілетін параметрлерді таңдаңыз. Келесі параметрлерді қажетті орынды белгілеу, J түймешігін басу және қажетті параметрді таңдау арқылы мәзірдегі кез келген орынға тағайындауға болады.

Параметр
J Choose image area (Кескін аумағын таңдау)
8 Image quality (Кескінін сапасы)
o Image size (Кескін өлшемі)
E Exposure compensation (Экспозиция түзетілімі)
9 ISO sensitivity settings (ISO сезімталдық параметрлері)
m White balance (Ақ түс балансы)
h Set Picture Control (Picture Control режимін орнату)
p Color space (Түс кеңістігі)
y Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting)
q Long exposure NR (Ұзақ эскпозиция БА)
r High ISO NR (Жоғары ISO БА)
w Metering (Өлшеу)
c Flash mode (Жарқыл режимі)
Y Flash compensation (Жарқыл түзетілімі)
s Focus mode (Фокустау режимі)
t AF-area mode (АФ аумағының режимі)
u Vibration reduction (Дірілді азайту)
t Auto bracketing (Автоматты брекетинг)
$ Multiple exposure (Бірнеше экспозиция)
2 HDR (high dynamic range) (HDR (жоғары динамикалық ауқым))
L Silent photography (Дыбыссыз фотосурет түсіру)
v Release mode (Суретке түсіру режимі)
w Custom control assignment (Қолданушы басқару элементін тағайындау)
z Exposure delay mode (Экспозицияны кешіктіру режимі)
O Shutter type (Ысырма түрі)
y Apply settings to live view (Тікелей көрініске параметрлерді қолдану)
z Split-screen display zoom (Бөлінген экран көрінісін масштабтау)
W Peaking highlights (Фокусты көрсететін белгіленген тұстар)
3 Monitor/viewfinder brightness (Монитор/көріністапқыш жарықтығы)
Z Bluetooth connection (Bluetooth байланысы)
U Wi-Fi connection (Wi-Fi байланысы)

Split-Screen Display Zoom (Бөлінген экран көрінісін масштабтау)

i мәзіріне тағайындалған болса, Split-screen display zoom (Бөлінген экран көрінісін масштабтау) параметрін дисплейді кадрдың бөлек аумақтарын жоғары масштабтау арақатынасымен қатар қойып көрсететін екі жолаққа бөлу үшін пайдалануға болады. Ұлғайтылған аумақтардың орындары шарлау терезесінде көрсетіліп, ғимараттың немесе фотокамераға тік бұрыштармен орналасқан басқа кең нысанның фотосуретін түсіргенде екі түрлі орындағы фокусты тексеруді оңайырақ етеді.

Шарлау терезесі

X және W (Q) түймешіктерін ұлғайту және кішірейту үшін пайдаланыңыз немесе J түймешігін жолақты таңдау үшін пайдаланыңыз және таңдалған аумақта солға немесе оңға жүгірту үшін 4 немесе 2 түймешігін басыңыз. 1 немесе 3 түймешігін басу аумақтардың екеуін де бір уақытта жоғары немесе төмен жүгіртеді. Таңдалған аумақ ортасындағы нысанды фокустау үшін ысырманы босату түймешігін жартылай басыңыз. Бөлінген экран дисплейінен шығу үшін i түймешігін басыңыз.

Фокустағы аумақ

A Қолданушы параметрлері: фотокамера параметрлерін дәл реттеу

a: Autofocus (Автофокус)

b: Metering/exposure (Өлшеу/экспозиция)

c: Timers/AE lock (Таймерлер/АЭ құлпы)

d: Shooting/display (Суретке түсіру/дисплей)

e: Bracketing/flash (Брекетинг/жарқыл)

f: Controls (Басқару элементтері)

g: Бейнефильм