Фокустау үшін ысырманы босату түймешігін пайдалануға болатынын (Shutter/AF-ON (Ысырма/АФ-ҚОСУЛЫ)), я болмаса фокусты тек AF-ON (АФ-ҚОСУЛЫ) түймешігін немесе AF-ON тағайындалған басқа басқару элементтерін пайдаланып (AF-ON only (Тек АФ-ҚОСУЛЫ)) реттеуге болатынын таңдаңыз.

Out-of-focus release (Фокусталмаған кезде босату)

Тіпті әдетте өшірулі болатын жағдайларда да ысырманы босатуға болатын-болмайтынын таңдау үшін a7 (AF activation (АФ іске қосу)) параметрін таңдаңыз, AF-ON only (Тек АФ-ҚОСУЛЫ) параметрін белгілеңіз және 2 түймешігін басыңыз. Enable (Қосу) мәнін таңдау ысырманы кез келген уақытта босатуға мүмкіндік береді.

Параметр Сипаттама
Enable (Қосу) Ысырманы босату қосылған.
Disable (Өшіру) Ысырманы босату өшірілген.

A Қолданушы параметрлері: фотокамера параметрлерін дәл реттеу

a: Autofocus (Автофокус)

b: Metering/exposure (Өлшеу/экспозиция)

c: Timers/AE lock (Таймерлер/АЭ құлпы)

d: Shooting/display (Суретке түсіру/дисплей)

e: Bracketing/flash (Брекетинг/жарқыл)

f: Controls (Басқару элементтері)

g: Бейнефильм