Бейнефильм режимінде келесі басқару элементтеріне тағайындалған функцияларды (жеке-жеке немесе басқару дискілерімен бірге пайдаланылса) таңдау үшін қажетті параметрді белгілеңіз және J түймешігін басыңыз.

w Fn1 түймешігі
y Fn2 түймешігі
V AF-ON түймешігі
8 Қосымша селектордың ортасы
G Ысырманы босату түймешігі
l Объективті басқару сақинасы

Бұл басқару тетіктеріне тағайындауға болатын рөлдер келесідей:

Параметр w y V 8 G l
t Power aperture (open) (Электр жетекті апертура (ашу))
q Power aperture (close) (Электр жетекті апертура (жабу))
i Exposure compensation + (Экспозиция түзетілімі +)
h Exposure compensation – (Экспозиция түзетілімі –)
n Subject tracking (Нысанды бақылау)
b Framing grid display (Жақтауға алу торын көрсету)
g Protect (Қорғау)
K Select center focus point (Орталық фокустау нүктесін таңдау)
A AF-ON (АФ-ҚОСУЛЫ)
F AF lock only (Тек АФ құлпы)
E AE lock (Hold) (АЭ құлпы (ұстау))
C AE lock only (Тек АЭ құлпы)
B AE/AF lock (АЭ/АФ құлпы)
p Zoom on/off (Масштабтауды қосу/өшіру)
C Take photos (Фотосуреттер түсіру)
1 Record movies (Бейнефильмдер жазу)
J Choose image area (Кескін аумағын таңдау)
m White balance (Ақ түс балансы)
h Set Picture Control (Picture Control режимін орнату)
y Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting)
w Metering (Өлшеу)
z Focus mode/AF-area mode (Фокустау режимі/АФ аумағының режимі)
H Microphone sensitivity (Микрофон сезімталдығы)
W Peaking highlights (Фокусты көрсететін белгіленген тұстар)
c Rating (Бағалау)
X Focus (M/A) (Фокустау (Қ/А)) 1, 2
q Power aperture (Электр жетекті апертура) 2
E Exposure compensation (Экспозиция түзетілімі) 2
9 ISO sensitivity (ISO сезімталдық) 2
  None (Жоқ) 2

Тек үйлесімді объективтерде қолжетімді.

Таңдалған параметрге қарамастан, қолмен реттелетін фокус режимінде басқару сақинасын тек фокусты реттеу үшін пайдалануға болады.

Мына параметрлер қолжетімді:

Параметр Сипаттама
t Power aperture (open) (Электр жетекті апертура (ашу)) Басқару тетігі басылған кезде апертура кеңееді. Түймешікпен басқарылатын апертураны реттеу үшін g2 (Custom control assignment (Қолданушы басқару элементін тағайындау)) > Fn2 button (Fn2 түймешігі) > Power aperture (close) (Электр жетекті апертура (жабу)) қолданушы параметрімен тіркесімде пайдаланыңыз.
q Power aperture (close) (Электр жетекті апертура (жабу)) Басқару тетігі басылған кезде апертура тарылады. Түймешікпен басқарылатын апертураны реттеу үшін g2 (Custom control assignment (Қолданушы басқару элементін тағайындау)) > Fn1 button (Fn1 түймешігі) > Power aperture (open) (Электр жетекті апертура (ашу)) қолданушы параметрімен тіркесімде пайдаланыңыз.
i Exposure compensation + (Экспозиция түзетілімі +) Бұл басқару тетігі түймешігі басылып тұрғанда экспозиция түзетілімі артады. Түймешікпен басқарылатын экспозиция түзетілімі үшін g2 (Custom control assignment (Қолданушы басқару элементін тағайындау)) > Fn2 button (Fn2 түймешігі) > Exposure compensation – (Экспозиция түзетілімі –) қолданушы параметрімен тіркесімде пайдаланыңыз.
h Exposure compensation – (Экспозиция түзетілімі –) Бұл басқару тетігі түймешігі басылып тұрғанда экспозиция түзетілімі азаяды. Түймешікпен басқарылатын экспозиция түзетілімі үшін g2 (Custom control assignment (Қолданушы басқару элементін тағайындау)) > Fn1 button (Fn1 түймешігі) > Exposure compensation + (Экспозиция түзетілімі +) қолданушы параметрімен тіркесімде пайдаланыңыз.
n Subject tracking (Нысанды бақылау) АФ аумағын автоматты түрде таңдау режимінде бұл басқару элементін басу нысанды бақылауды қосады; фокустау нүктесі көздеу торына және монитор нысанды бақылау дисплейіне өзгереді. Нысанды бақылағыш АФ режимін аяқтау үшін осы басқару элементін қайтадан басыңыз немесе W (Q) түймешігін басыңыз.
b Framing grid display (Жақтауға алу торын көрсету) Бұл басқару тетігін жақтауға алу торын қосу немесе өшіру үшін басыңыз.
g Protect (Қорғау) Бұл басқару тетігін ойнату кезінде ағымдағы суретті қорғау үшін басыңыз.
K Select center focus point (Орталық фокустау нүктесін таңдау) Басқару тетігін басу орталық фокустау нүктесін таңдайды.
A AF-ON (АФ-ҚОСУЛЫ) Бұл басқару тетігін басу автофокусты іске қосады.
F AF lock only (Тек АФ құлпы) Бұл басқару тетігі басылып тұрғанда фокустау құлыпталады.
E AE lock (Hold) (АЭ құлпы (ұстау)) Басқару тетігі басылған кезде экспозиция құлыпталады және басқару тетігі екінші рет басылғанға немесе күту режимінің таймері аяқталғанға дейін құлыптаулы болады.
C AE lock only (Тек АЭ құлпы) Басқару тетігі басылған кезде экспозиция құлыпталады.
B AE/AF lock (АЭ/АФ құлпы) Бұл басқару тетігі басылып тұрғанда фокус және экспозиция құлыпталады.
p Zoom on/off (Масштабтауды қосу/өшіру) Бұл басқару тетігін ағымдағы фокустау нүктесінің айналасындағы аумақта дисплейді ұлғайту үшін басыңыз. Кішірейту үшін бұл басқару тетігін қайтадан басыңыз.
C Take photos (Фотосуреттер түсіру) 16 : 9 арақатынасы бар фотосуретті түсіру үшін ысырманы босату түймешігін соңына дейін басыңыз.
1 Record movies (Бейнефильмдер жазу) Фокустау үшін ысырманы босату түймешігін жартылай басыңыз (тек автофокус режимінде) және бейнефильм жазуды бастау немесе тоқтату үшін соңына дейін басыңыз. Бейнефильм режимінде ысырманы босату түймешігін басқа мақсаттарда пайдалану мүмкін емес. Сымсыз қашықтан басқару бөлігіндегі немесе қашықтан басқару сымындағы ысырманы босату түймешігі фотокамераның ысырманы босату түймешігімен бірдей қызмет етеді.
J Choose image area (Кескін аумағын таңдау) Кескін аумағын таңдау үшін осы басқару тетігін басып, басқару дискін айналдырыңыз. Жазу орындалып жатқанда кескін аумағын өзгерту мүмкін емес екенін ескеріңіз.
m White balance (Ақ түс балансы) Ақ түс балансын таңдау үшін осы басқару тетігін басып, басты басқару дискін айналдырыңыз (кейбір жағдайларда ішкі параметрді қосымша басқару дискін пайдаланып таңдауға болады).
h Set Picture Control (Picture Control режимін орнату) Picture Control режимін таңдау үшін осы басқару тетігін басып, басқару дискін айналдырыңыз.
y Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting) Қосылған D-Lighting параметрін реттеу үшін осы басқару тетігін басып, басқару дискін айналдырыңыз.
w Metering (Өлшеу) Өлшеу параметрін таңдау үшін осы басқару тетігін басып, басқару дискін айналдырыңыз.
z Focus mode/AF-area mode (Фокустау режимі/АФ аумағының режимі) Фокустау және АФ аумағының режимдерін таңдау үшін осы басқару тетігін басып, басты және қосымша басқару дискілерін айналдырыңыз.
H Microphone sensitivity (Микрофон сезімталдығы) Микрофон сезімталдығын реттеу үшін осы басқару тетігін басып, басқару дискін айналдырыңыз.
W Peaking highlights (Фокусты көрсететін белгіленген тұстар) Осы басқару тетігін басып, фокусты көрсету деңгейін таңдау үшін басты басқару дискін және фокусты көрсету түсін таңдау үшін қосымша басқару дискін айналдырыңыз.
c Rating (Бағалау) Ойнату кезінде ағымдағы суретке баға беру үшін басқару тетігін басып, негізгі басқару дискін айналдырыңыз.
X Focus (M/A) (Фокустау (Қ/А)) Бұл басқару тетігін фокустау режимі үшін таңдалған параметрге қарамастан қолмен фокустау үшін пайдаланыңыз. Автофокусты пайдаланып қайта фокустау үшін ысырманы босату түймешігін жартылай басыңыз немесе AF-ON (АФ-ҚОСУЛЫ) түймешігін басыңыз.
q Power aperture (Электр жетекті апертура) Бұл басқару тетігін апертураны реттеу үшін пайдаланыңыз.
E Экспозиция түзетілімі Бұл басқару тетігін экспозиция түзетілімін реттеу үшін пайдаланыңыз.
9 ISO sensitivity (ISO сезімталдық) ISO сезімталдықты реттеу үшін басқару элементін пайдаланыңыз.
  None (Жоқ) Бұл басқару тетігінің әсері жоқ.

Электр жетекті апертура

Электр жетекті апертура тек A және M режимдерінде қолжетімді (6 белгішесі апертураны пайдалану мүмкін емес екенін көрсетеді). Апертураны реттеп жатқанда дисплей жыпылықтауы мүмкін.

A Қолданушы параметрлері: фотокамера параметрлерін дәл реттеу

a: Autofocus (Автофокус)

b: Metering/exposure (Өлшеу/экспозиция)

c: Timers/AE lock (Таймерлер/АЭ құлпы)

d: Shooting/display (Суретке түсіру/дисплей)

e: Bracketing/flash (Брекетинг/жарқыл)

f: Controls (Басқару элементтері)

g: Бейнефильм