Қолмен реттелетін фокус режимінде фокусты көрсету қосулы болса, фокустағы нысандар дисплейде түсті жиектер арқылы көрсетіледі. Фокусты көрсету деңгейін және жиек түсін таңдаңыз.

  • Peaking level (Фокусты көрсету деңгейі): 3 (high sensitivity) (3 (жоғары сезімталдық)), 2 (standard) (2 (стандартты)), 1 (low sensitivity) (1 (төмен сезімталдық)) және Off (Өшірулі) арасынан таңдаңыз; бұл мән неғұрлым жоғарырақ болса, фокуста екені көрсетілетін тереңдік соғұрлым үлкенірек болады.
  • Peaking highlight color (Фокусты көрсететін белгіленген тұстың түсі): белгіленген тұстың түсін таңдау.

A Қолданушы параметрлері: фотокамера параметрлерін дәл реттеу

a: Autofocus (Автофокус)

b: Metering/exposure (Өлшеу/экспозиция)

c: Timers/AE lock (Таймерлер/АЭ құлпы)

d: Shooting/display (Суретке түсіру/дисплей)

e: Bracketing/flash (Брекетинг/жарқыл)

f: Controls (Басқару элементтері)

g: Бейнефильм