Жарықтандыру нашар кезде фотосурет режимінде фокусты басқаруға көмектесу үшін кірістірілген АФ қосымша шамы жанатын-жанбайтынын таңдаңыз.

Параметр Сипаттама
On (Қосулы) Шам қажет кезде жанады (тек AF-S фокустау режимі).
Off (Өшірулі) Шам фокусты басқаруға көмектесу үшін жанбайды. Жарықтандыру нашар кезде фотокамера фокустай алмауы мүмкін.

АФ қосымша шамы

АФ қосымша шамының ауқымы шамамен 1–3 м; шамды пайдаланғанда бленданы алып тастаңыз. Жанып тұрғанда АФ қосымша шамын жаппаңыз.

A Қолданушы параметрлері: фотокамера параметрлерін дәл реттеу

a: Autofocus (Автофокус)

b: Metering/exposure (Өлшеу/экспозиция)

c: Timers/AE lock (Таймерлер/АЭ құлпы)

d: Shooting/display (Суретке түсіру/дисплей)

e: Bracketing/flash (Брекетинг/жарқыл)

f: Controls (Басқару элементтері)

g: Бейнефильм