Ысырманы босату түймешігі басылған кезде экспозиция құлыпталатын-құлыпталмайтынын таңдаңыз.

Параметр Сипаттама
O On (half press) (Қосулы (жартылай басу)) Ысырманы босату түймешігін жартылай басу экспозицияны құлыптайды.
P On (burst mode) (Қосулы (қатарынан түсіру режимі)) Ысырманы босату түймешігі толық басылғанда ғана экспозиция құлыпталады.
  Off (Өшірулі) Ысырманы босату түймешігін басу экспозицияны құлыптамайды.

A Қолданушы параметрлері: фотокамера параметрлерін дәл реттеу

a: Autofocus (Автофокус)

b: Metering/exposure (Өлшеу/экспозиция)

c: Timers/AE lock (Таймерлер/АЭ құлпы)

d: Shooting/display (Суретке түсіру/дисплей)

e: Bracketing/flash (Брекетинг/жарқыл)

f: Controls (Басқару элементтері)

g: Бейнефильм