Фотосурет режимінде және ойнату кезінде J түймешігіне тағайындалатын рөлді таңдаңыз.

 • Shooting mode (Суретке түсіру режимі): Төмендегі параметрлерден таңдаңыз. Таңдалған параметрге қарамастан, АФ аумағын автоматты түрде таңдау АФ аумағының режимі таңдалған кезде фокусты бақылау үшін J түймешігін пайдалануға болады.

  Параметр Сипаттама
  K Select center focus point (Орталық фокустау нүктесін таңдау) J түймешігін басу орталық фокустау нүктесін таңдайды.
  p Zoom on/off (Масштабтауды қосу/өшіру) Ағымдағы фокустау нүктесінің айналасындағы аумақта дисплейді ұлғайту үшін J түймешігін басыңыз (масштабтау арақатынасын таңдау үшін Zoom on/off (Масштабтауды қосу/өшіру) пәрменін белгілеп, 2 түймешігін басыңыз). Алдыңғы дисплейге оралу үшін J түймешігін қайтадан басыңыз.
    None (Жоқ) Суретке түсіру кезінде J түймешігін басудың әсері болмайды.
 • Playback mode (Ойнату режимі): Төмендегі параметрлерден таңдаңыз. Таңдалған параметрге қарамастан, бейнефильм толық өлшемде көрсетіліп тұрғанда J түймешігін басу бейнефильм ойнатуды бастайды.

  Параметр Сипаттама
  n Thumbnail on/off (Сурет нобайын қосу/өшіру) Толық өлшемде және сурет нобайын қарау арасында ажырата қосыңыз.
  o View histograms (Гистограммаларды көру) Толық өлшемде қарауда да, сурет нобайын қарауда да, J түймешігі басулы кезде гистограмма көрсетіледі.
  p Zoom on/off (Масштабтауды қосу/өшіру) Толық өлшемде немесе сурет нобайын қарау және ойнатуды масштабтау арасында ауысу (масштабтау арақатынасын таңдау үшін Zoom on/off (Масштабтауды қосу/өшіру) пәрменін белгілеп, 2 түймешігін басыңыз). Масштабтау дисплейі белсенді фокустау нүктесінің ортасына келеді.
  u Choose folder (Қалтаны таңдау) Қалтаны таңдау диалогтық терезесі көрсетіледі; қалтаны белгілеңіз және таңдалған қалтадағы суреттерді көру үшін J түймешігін басыңыз.

A Қолданушы параметрлері: фотокамера параметрлерін дәл реттеу

a: Autofocus (Автофокус)

b: Metering/exposure (Өлшеу/экспозиция)

c: Timers/AE lock (Таймерлер/АЭ құлпы)

d: Shooting/display (Суретке түсіру/дисплей)

e: Bracketing/flash (Брекетинг/жарқыл)

f: Controls (Басқару элементтері)

g: Бейнефильм