Οι προσαρμοσμένες ρυθμίσεις αποθηκεύονται σε μία από τις τέσσερις τράπεζες (τράπεζες "A" έως "D") που μπορούν να επιλεγούν χρησιμοποιώντας το [ Custom Settings Bank ]. Οι αλλαγές στις ρυθμίσεις που έγιναν ενώ έχει επιλεγεί μία τράπεζα δεν εφαρμόζονται στις υπόλοιπες τράπεζες.

Μετονομασία Τραπεζών προσαρμοσμένων ρυθμίσεων

Μια περιγραφική λεζάντα μπορεί να προστεθεί στο όνομα της τράπεζας ("A", "B", "C" ή "D") επισημαίνοντας την τράπεζα, πατώντας το 2 και επιλέγοντας [ Μετονομασία ]. Οι υπότιτλοι μπορούν να έχουν μήκος έως 20 χαρακτήρες.

Αντιγραφή τραπεζών προσαρμοσμένων ρυθμίσεων

Για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο μιας τράπεζας προσαρμοσμένων ρυθμίσεων, επισημάνετε την τράπεζα, πατήστε 2 , επιλέξτε [ Αντιγραφή ] και επιλέξτε έναν προορισμό για το αντίγραφο.

Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

Μπορείτε να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για μια επιλεγμένη τράπεζα προσαρμοσμένων ρυθμίσεων. Για να το κάνετε αυτό, επισημάνετε την τράπεζα και πατήστε O ( Q ). θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης. Επισημάνετε το [ Yes ] και πατήστε J για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την επιλεγμένη τράπεζα.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Εστίαση

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Βίντεο