Επιλέξτε τις λειτουργίες της περιοχής AF που μπορείτε να επιλέξετε πατώντας το κουμπί λειτουργίας εστίασης και περιστρέφοντας τον δευτερεύοντα επιλογέα εντολών.

  • Επισημάνετε τις επιλογές και πατήστε το J ή το 2 για να επιλέξετε ( M ) ή να αποεπιλέξετε ( U ). Οι λειτουργίες που επισημαίνονται με ένα σημάδι ( M ) είναι διαθέσιμες για επιλογή μέσω του υποεπιλογέα εντολών.

  • Για να ολοκληρώσετε τη λειτουργία, πατήστε G .

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Εστίαση

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Βίντεο