Κλείδωμα ρυθμίσεων έκθεσης ή επιλογή σημείου εστίασης.

Επιλογή

Περιγραφή

[ Κλείδωμα ταχύτητας κλείστρου ]

Επιλέξτε [ ON ] για να κλειδώσετε την ταχύτητα κλείστρου στην τρέχουσα τιμή στη λειτουργία M.

  • Τα εικονίδια O εμφανίζονται στην οθόνη λήψης και στον πίνακα ελέγχου όταν είναι σε ισχύ το κλείδωμα της ταχύτητας κλείστρου.

[ Κλείδωμα διαφράγματος ]

Επιλέξτε [ ON ] για να κλειδώσετε το διάφραγμα στην τρέχουσα τιμή του στις λειτουργίες A και M .

  • Τα εικονίδια O εμφανίζονται στην οθόνη λήψης και στον πίνακα ελέγχου όταν είναι σε ισχύ το κλείδωμα διαφράγματος.

[ Κλείδωμα σημείου εστίασης ]

Επιλέξτε [ ON ] για να κλειδώσετε την επιλογή σημείου εστίασης στο επιλεγμένο σημείο εστίασης.

  • Το κλείδωμα του σημείου εστίασης δεν εφαρμόζεται όταν έχει επιλεγεί το [ Αυτόματη εστίαση AF ] για τη λειτουργία περιοχής AF.

  • Όταν έχει επιλεγεί το [ AF παρακολούθησης θέματος ], το σημείο εστίασης θα παρακολουθεί την κίνηση του θέματος.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Εστίαση

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Βίντεο