Επιλέξτε πώς θα συμπεριφέρεται ο υπο-επιλογέας ενώ είναι πατημένο το κέντρο του.

Επιλογή

Περιγραφή

[ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ]

Ο υπο-επιλογέας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση του σημείου εστίασης ενώ είναι πατημένο το κέντρο.

[ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ]

Ο υπο-επιλογέας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τοποθετήσετε το σημείο εστίασης ενώ πατάτε το κέντρο.

Το κέντρο του υπο-επιλογέα, εν τω μεταξύ, λειτουργεί στον ρόλο που έχει επιλεγεί για το [ Κέντρο υπο-επιλογέα ] χρησιμοποιώντας την Προσαρμοσμένη ρύθμιση f2 [ Προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου ( λήψη) ] ή g2 [ Προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου ]. Αυτό είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο στο ότι εάν αντιστοιχίσετε τη [Λειτουργία περιοχής AF ] στο κέντρο του υποεπιλογέα μέσω Προσαρμοσμένης ρύθμισης f2 [ Προσαρμοσμένα χειριστήρια (λήψη) ], θα μπορείτε στη συνέχεια να το χρησιμοποιήσετε για να αλλάξετε προσωρινά λειτουργίες περιοχής AF χωρίς να παρεμποδίζεται η ικανότητά σας να τοποθετείτε το σημείο εστίασης.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Εστίαση

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Βίντεο