Αντιστρέψτε την φορά περιστροφής των επιλογέων εντολών για επιλεγμένες λειτουργίες.

  • Επισημάνετε [ Αντιστάθμιση έκθεσης ] ή [ Ταχύτητα κλείστρου/διάφραγμα ] και πατήστε 2 για να επιλέξετε ( M ) ή αποεπιλέξτε ( U ).

  • Πατήστε G για αποθήκευση των αλλαγών και έξοδο.

  • Οι αλλαγές ισχύουν και για τον επιλογέα εντολών για κάθετη λήψη.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Εστίαση

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Βίντεο