Ova opcija je prikazana samo kada je Eye-Fi memorijska kartica (dostupna odvojeno od drugih prodavaca) ubačena u fotoaparat. Izaberite Omogući da biste otpremili fotografije na unapred izabrano odredište. Imajte na umu da slike neće biti otpremljene ako je jačina signala nedovoljna. Pre otpremanja slika putem Eye-Fi, izaberite Onemogući za Režim rada u avionu (0 Režim rada u avionu) i Bluetooth > Mrežna veza (0 Bluetooth).

Pridržavajte se svih lokalnih zakona u vezi sa bežičnim uređajima i birajte Onemogući tamo gde su bežični uređaji zabranjeni.

Eye-Fi kartice

Eye-Fi kartice mogu emitovati bežične signale kada je Onemogući izabrano. Ikona g prikazana kada je Onemogući izabrano ukazuje na to da fotoaparat nije u mogućnosti da kontroliše Eye-Fi karticu (0 g: Greška); isključite fotoaparat i uklonite karticu.

Izaberite duže vrednosti za Prilagođeno podešavanje c2 (Tajmer pripravnosti, 0 c2: Tajmer pripravnosti) kada koristite Eye-Fi karticu.

Pogledajte uputstvo koje je dostavljeno sa Eye-Fi karticom i pošaljite bilo koje upite proizvođaču. Fotoaparat može da se koristi da biste uključili ili isključili Eye-Fi kartice ali možda neće podržavati druge Eye-Fi funkcije.

Režim rada u avionu (0 Režim rada u avionu)

Omogućavanje režima rada u avionu onemogućava Eye-Fi otpremanje. Da biste nastavili Eye-Fi otpremanje, izaberite Onemogući za Režim rada u avionu pre biranja Omogući za Eye-Fi otpremanje.

Kada je Eye-Fi kartica ubačena, njen status je naveden od strane ikone u prikazu informacija:

  • d: Eye-Fi otpremanje je onemogućeno.
  • e: Eye-Fi otpremanje je omogućeno, ali nema slika koje su dostupne za otpremanje.
  • f (statičko): Eye-Fi otpremanje je omogućeno; čeka se početak otpremanja.
  • f (animirano): Eye-Fi otpremanje je omogućeno; otpremanje podataka.
  • g: Greška — fotoaparat ne može da kontroliše Eye-Fi karticu. Ako se bljeskajuće W pojavljuje na kontrolnom displeju ili tražili, proverite da li je firmver Eye-Fi kartice ažuriran; ako se greška i dalje pojavljuje nakon što se firmver kartice ažurirao, ubacite drugu karticu ili formatirajte karticu u fotoaparatu nakon što se kopirali bilo kakve slike koje sadrži na računar ili drugi uređaj za čuvanje. Ako W indikator ne blješti, slike mogu normalno da se snime ali možda nećete biti u mogućnosti da promenite Eye-Fi podešavanja.

Podržane Eye-Fi kartice

Neke kartice možda nisu dostupne u nekim zemljama ili regijama; konsultujte se sa proizvođačem za više informacija. Eye-Fi kartice su za upotrebu samo u zemlji u kojoj su kupljene. Postarajte se da firmver Eye-Fi kartice bude ažuriran na najnoviju verziju.